دوره 10، شماره 6، 1393:801-18

بررسی همبستگی بین آزمون های تعادل و تحرک عملکردی و پارامترهای نوسان مرکز فشار در حالت ایستاده آرام با و بدون تکلیف شناختی در کودکان با فلج مغزی همی پارزی

مرضيه پورپيرعلي, ژاندارك اقليدي, هاجر مهدي زاده, قربان تقي زاده

DOI: 10.22122/jrrs.v10i6.1943

چکیده


مقدمه: به دلیل تاثیر شخص، تکلیف و محیط بر روی کنترل وضعیتی کودکان با فلج مغزی همی پارزی، روش های مختلف بالینی و آزمایشگاهی برای سنجش کنترل وضعیتی مطرح است. هدف از این مطالعه بررسی همبستگی میان آزمون های بالینی و آزمایشگاهی تعادل در کودکان با فلج مغزی همی پارزی بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه همبستگی، 28 کودک فلج مغزی همی پارزی با متوسط سنی(34/2±) 09/10  سال به روش نمونه گیری غیر احتمالی ساده انتخاب شدند. آزمون های TUG)) Timed Up & Go، (FR) Functional Reach، Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMP)   و پارامترهای سرعت متوسط، طول مسیر، صفحه فاز کل و سطح کل نوسانات مرکز فشار در سه سطح سختی وضعیتی (سطح سفت با چشم باز و بسته و سطح فوم با چشم بسته در حالت ایستاده آرام) و دو سطح سختی شناختی (با و بدون تکلیف شناختی) ثبت شده با صفحه نیرو به ترتیب به عنوان آزمون های بالینی و آزمایشگاهی استفاده شد.

نتایج: از میان 3 تکلیف وضعیتی فقط در ایستادن روی فوم با چشم بسته همبستگی متوسط تا بسیار بالایی بین تمامی پارامترهای نوسان مرکز فشار و آزمون های TUG، FR و BOTMP دیده شد. تکلیف شناختی در حالت ایستادن روی سطح فوم با چشم بسته باعث افزایش همبستگی بین آزمون های بالینی و آزمایشگاهی گردید.

بحث: همبستگی مناسبی بین آزمون های تعادل و تحرک عملکردی و پارامترهای نوسان مرکز فشار در حالت ایستادن روی سطح فوم با چشم بسته به دست آمد.

کلید واژه ها: کنترل وضعیتی، آزمون های تعادل و تحرک عملکردی، پارامترهای صفحه نیرو، کودکان فلج مغزی، همی پارزی


تمام متن:

pdf

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.