دوره 7، شماره 5: 1390 (ویژه نامه)

بررسی اندازه خزانه واژگان بیانی کودکان طبیعی 36-18 ماهه فارسی زبان

بهروز محمودي بختياري, مريم ثريا, زهره بديعي, يلدا کاظمي, بهرام سليماني

DOI: 10.22122/jrrs.v7i5.190

چکیده


مقدمه: فراگیری واژگان یک مؤلفه پیچیده و اصلی از رشد زبانی کودک در مراحل اولیه زبان آموزی می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اندازه خزانه واژگان بیانی کودکان 36-18 ماهه طبیعی بود تا از طریق نتایج آن اطلاعاتی در مورد معیارهای اولیه رشد خزانه واژگان بیانی به دست آید.
مواد و روش‌ها:
این مطالعه توصیفی- مقطعی بود. اندازه خزانه واژگان بیانی 42 کودک 36-18 ماهه طبیعی در سه گروه سنی با فواصل 6 ماهه با استفاده از فرم II از فهرست CDI مورد ارزیابی قرار گرفت. فرم‌ها توسط مادران تکمیل شد و تعداد واژگان بیانی هر کودک به طور جداگانه محاسبه گردید و با استفاده از آزمون‌های آنالیز واریانس تحلیل شد.

یافته ها: میانگین اندازه خزانه واژگان بیانی در سه گروه سنی از نظر آماری متفاوت بود (001/0 > P). در سه گروه سنی میانگین اندازه خزانه واژگان بیانی، طبقه اسامی رایج بیشترین (001/0 = P) و واژگان دستوری کمترین سهم (02/0 = P) را از اندازه خزانه واژگان بیانی داشتند.
نتیجه گیری: یافته‌ها بیان‌گر وجود تنوع زیاد در تعداد واژگان طبقات واژگانی مختلف در این محدوده سنی بود. اسامی رایج به علت کاربرد زیاد در محیط، بیشترین سهم و واژگان دستوری به علت بسامد و ضرورت کم در استفاده، کمترین سهم از واژگان را در بر گرفته بود.
کلید واژه ها: خزانه واژگان بیانی، 36-18 ماهگی، کودکان طبیعی، CDI


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.