دوره 7، شماره 2: 1390

مقايسه زاويه سر به جلو در کارکنان مرد مبتلا به گردن درد مزمن و سالم

حسين طاهري, رضا مهدوي نژاد, سجاد باقريان دهکردي, زينب اميدعلي

DOI: 10.22122/jrrs.v7i2.188

چکیده


هدف: گردن درد مزمن يکي از اختلالات شايع در بين کاربران رايانه مي­باشد. به نظر مي­رسد که افزايش زاويه سر به جلو باعث گردن درد در کاربران رايانه مي­شود. هدف از اين مطالعه مقايسه ميزان سر به جلو در کارکنان مرد مبتلا به گردن درد مزمن و افراد سالم کاربر رايانه دانشگاه اصفهان مي­باشد.

روش بررسی: جامعه آماري اين تحقيق شامل 66 نفر مرد کاربر رايانه شامل 33 نفر دچار گردن درد مزمن و 33 نفر سالم مي باشد. براي جمع آوري اطلاعات مربوط به کاربران رايانه از پرسشنامه اطلاعات فردي محقق ساخته، براي اندازه گيري زاويه سر به جلو از گونيامتر و براي سنجش ميزان درد گردن از مقايس بصري درد (VAS) استفاده شده است. . براي تجزيه و تحليل اطلاعات از تي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون در سطح )05/0(P<  استفاده شد.

یافته ها: ميانگين زاويه سر به جلو در افراد دچار گردن درد مزمن (99/6 ± 97/26) و افراد سالم (19/6 ± 24/24) درجه بود. تفاوت معناداري در ميانگين زاويه سر به جلو هر دو گروه مشاهده شد )05/0(P<. همچنين ميانگين نمره شدت گردن درد در افراد مبتلا به گردن درد مزمن (34/15 ± 7/36 درصد) بود. به طوری که رابطه بين زاويه سر به جلو و ميزان درد گردن معنا دار بود )05/0(P<.

نتیجه گیری: با توجه به نتايج پژوهش حاضر مي توان نتيجه گرفت كه افراد مبتلا به گردن درد مزمن نسبت به افراد بدون گردن درد داراي زاويه سر به جلوي بیشتری بودند. و اين مسئله ضرورت توجه به اين افراد و اقدامات پيشگيري کننده، اصلاحي و درماني را بيان مي­نمايد.

کلید واژه ها: سر به جلو، گردن درد مزمن، کاربران رايانه.


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.