دوره 7، شماره 2: 1390

MSبررسي تاثير تمرينات نوروماسكولار بر روي بالانس، راه رفتن و افسردگي بيماران مبتلا به

احسان قاسمي, وحيد شايگان نژاد, فرشته اشتري, بهزاد مرادي, ايرج رضايي, نويد کيوانفر

DOI: 10.22122/jrrs.v7i2.186

چکیده


مقدمه:مولتيپل اسكلروزيس يكي از شايع ترين بيماري هاي نورولوژيك پيشرونده در افراد جوان بالغ مي باشد، اين بيماري منجر به ايجاد پلاك هاي دميلينه در ماده سفيد دستگاه عصبي مركزي شده و در نتيجه علائم نورولوژيكال را به وجود مي‌آورد.

مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع آينده نگر، شبه تجربي و يك سويه كور و غير تصادفي است و به منظور بررسي اثر تمرينات نروماسكولار بر روي بالانس، راه رفتن و افسردگي بيماران M.Sدر سال 88- 87در سطح شهر اصفهان انجام گرفته است. در اين مطالعه طي 10  جلسه براي 24 بيمار مبتلا به M.S با شرايط دموگرافي.

( ميانگين سن:06/11  33/33  ، قد: 81/8  66/169    وزن:97/5  87/66 و مدت زمان ابتلا:  19/4  64/6  سال)

تمرينات نوروماسكولار به صورت يك روز در ميان انجام شد. اطلاعات حاصل از انجام آزمون ها قبل از درمان ، بعد از درمان و هنگام Follow up جمع آوري گرديد.

به منظور بررسي تعادل از Berg Balance scale براي راه رفتن از Dynamic Gait Index و جهت ارزيابي افسردگي از پرسش نامه افسردگي Beck استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل آماري نتايج به دست آمده از نرم افزار13 spss و براي مقايسه وضعيت بيماران در مراحل مختلف از آزمون T زوج شده استفاده گرديد.

نتايج: پس از بررسي هاي آماري نتايج زير حاصل گرديد:

بين وضعيت تعادل، راه رفتن و افسردگی بيماران، قبل و بعد از درمان تفاوت معني داري وجود داشت.(P=0.00)

بين وضعيت تعادل P=0.00))وراه رفتن(P=0.03) بیماران قبل از درمان و در  زمان follow up تفاوت معني داري وجود داشت.

بين وضعيت تعادل (P=0.00)و راه رفتن(P=0.01) بيماران بعد از درمان و در زمان follow up تفاوت معني داري وجود داشت.

بين وضعيت افسردگي بيماران بعد از درمان و در زمان follow up (P=0.14) و  قبل از درمان و در  زمان follow up (P=0.06)تفاوت معني داري وجود نداشت.

بحث: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه انجام تمرينات نوروماسكولار به صورت مداوم با فرض ثابت ماندن شرايط بيمار باعث بهبودي در شاخص هاي تعادل، راه رفتن و افسردگي بيماران مبتلا به MSمي شود. با توجه به روند بيماري در صورت توقف انجام تمرينات،  شرايط بيمار به وضعيت اوليه بر خواهد گشت.

كلمات كليدي: مولتيپل اسكلروزيس، تعادل، راه رفتن، افسردگي، تمرينات نوروماسكولار.


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.