دوره 8، شماره 1: 1391:10-17

مقايسه استفاده از زمان و رضایت از مدیریت زمان در مادران کودکان فلج مغزی با مادران كودكان سالم

مينا احمدي کهجوق, مهدي رصافياني, سيد علي حسيني, حسين سورتجي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i1.185

چکیده


مقدمه: مطالعه الگوهای استفاده از زمان نقش مثبتی در سلامت و رفاه افراد دارد. به علاوه آگاهی ما را در رابطه با میزان مشارکت در کارها افزایش می‌دهد. داشتن یک کودک فلج مغزی همواره فشارهایی را بر خانواده وارد می‌سازد، که یکی از آن‌ها نیاز به مراقبت دایمی است که زمان مورد نیاز آن فراتر از برنامه زمان‌بندی خانواده است. این حیطه که در اکثر موارد مادران را به عنوان مراقبین اصلی درگیر می‌کند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا جهت گسترش آگاهی در این زمینه و همچنین برنامه‌ریزی‌های آینده، در این پژوهش الگوهای استفاده از زمان در مادران کودکان فلج مغزی مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش‌ها:
برای رسیدن به هدف اصلی، مطالعه حاضر از نوع مورد- شاهد انتخاب شد. نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری در دسترس بود. در گروه مادران دارای کودکان فلج مغزی 30 نفر و در گروه مادران کودکان سالم 37 نفر شرکت کننده وجود داشت. داده‌های لازم برای پژوهش با استفاده از پرسش‌نامه "استفاده از زمان مادران" و نیز پرسش‌نامه دموگرافیک جمع‌آوری گردید. از آزمون‌های Independent t-test و Mann–Whitney برای تحلیل داده‌ها در 14SPSS استفاده گردید.
یافته‌ها:
آنالیز آماری تفاوت معنی‌داری را در حیطه کاری مراقبت از کودک نشان داد (05/0 > P)، اما در سایر حیطه‌های کاری تفاوت معنی‌داری به دست نیامد (05/0 < P). در میزان رضایت از مهارت مدیریت زمان نیز تفاوت معنی‌داری به دست آمد؛ به طوری که مادران کودکان سالم رضایت بیش‌تری داشتند (05/0 > P).
نتیجه گیری:
یافته‌های حاصل از این مطالعه نشان داد که مادران کودکان فلج مغزی به دلیل آن که زمان بسیار زیادی را در روز صرف مراقبت از فرزندان خود می‌کنند، توازن لازم را در حیطه‌های کاری مختلف خود تجربه نمی‌کنند. این امر منجر به رضایت کمتر از "استفاده از زمان" می‌گردد. با توجه به این یافته‌ها لازم است که منابع حمایتی و مراقبتی بیش‌تری در اختیار این افراد قرار داده شود، تا با گذر زمان احتمال مواجه شدن با مسایل روانی و مشکلات مربوط به سلامتی کمتری وجود داشته باشد.
کلید واژه‌ها:
فلج مغزی، استفاده از زمان، حیطه‌های کاری، مهارت مدیریت زمان


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.