دوره 7، شماره 3: 1390

بررسی سطوح شناختی بیماران اسکیزوفرنیک بر اساس غربالگری سطح شناختی آلن

ليلا کزازي, اشرف کربلايي نوري, محبوبه محمودي

DOI: 10.22122/jrrs.v7i3.184

چکیده


مقدمه: مهارت شناختی فرایندی بسیار پیچیده است و اساس عملکرد هدفمند بشر را رقم می‌زند. تأثیر اختلال شناختی را در عملکرد بیماران روان‌پزشکی و نورولوژیک به وضوح می‌توان دید. بنابراین ارزیابی دقیق از ظرفیت شناختی این افراد به منظور پیش‌بینی عملکرد آن‏ها ضروری است. غربال‌گری سطح شناختی Allen، برآوردی سریع از ظرفیت یادگیری و توانایی‏های باقیمانده بیمار مبتلا به اختلال شناختی ارایه می‌دهد.
مواد و روش‌ها: مطالعه به شیوه توصیفی- تحلیلی از سطح شناختی 60 بیمار اسکیزوفرنیک 40-18 سال در دو گروه بستری دایم و سرپایی و 30 نفر از افراد سالم، بر اساس غربال‌گری سطح شناختی Allen صورت گرفت. در گروه بیماران بین سطح شناختی افراد بستری و سرپایی مقایسه‏ای صورت گرفت و اثر متغیرهای دموگرافیک بر سطح شناختی بررسی شد. نتایج با روش‏های آماری ضریب همبستگی Pearson و آنالیز واریانس یک‏طرفه توسط نرم‌افزار 11SPSS بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج حاکی از معنی‌داری اختلاف میانگین سطح شناختی گروه سالم و بیمار (001/0 > P) و نیز بیماران بستری و سرپایی (001/0 > P) بود. سطح شناختی با سن بروز بیماری (594/0 = r) و سطح تحصیلات (545/0 = r) ارتباط مستقیم و با مدت ابتلا به بیماری (574/0- = r) و مدت اقامت بستری (454/0- = r) ارتباط معکوس داشت. بین متغیرهای دموگرافیک و سطح شناختی افراد سالم ارتباط معنی‌داری وجود نداشت.
نتیجه‎گیری: گروه افراد سالم از سطح شناختی بالاتری برخوردار بودند و سطح شناختی بیماران بستری نسبت به بیماران سرپایی پایین‌تر بود. سن بروز بیماری، مدت ابتلا به بیماری، مدت اقامت بستری دایم و سطح تحصیلات بر سطح شناختی بیماران اسکیزوفرنیک مؤثر بودند.
کلید واژه‌ها: بیماران اسکیزوفرنیا، سطح شناختی، غربالگری سطح شناختی Allen 

 


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.