دوره 10، شماره 5: 1393:610-618

تأثير هشت هفته ماساژدرماني بر كيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس

غلامعلي قاسمي, وحيد ذوالاكتاف, مرتضي صادقي, سميه طهماسبي

DOI: 10.22122/jrrs.v10i5.1811

چکیده


مقدمه: بيماري MS يكي از شايع ترين بيماري هاي مزمن سيستم اعصاب مركزي است. اين مطالعه با هدف تعيين تأثير 8 هفته ماساژ درماني بر کيفيت زندگي زنان مبتلا به MS انجام گرفت.

مواد و روش ها: در اين پژوهش نيمه تجربي، 20 نفر از زنان مبتلا به MS مراجعه کننده به انجمن MS اصفهان به روش در دسترس هدفمند انتخاب شدند. شرط ورود به مطالعه ابتلا به MS عود ـ­ فروکش کننده با EDSS كمتر از 5/3 بود. بدون آنکه تغييري در برنامه درماني بيماران داده شود، آنها به صورت تصادفي جفت  شده در 2 گروه شاهد (10نفر) و تجربی (10نفر) قرار گرفتند. پس از يك جلسه توجيهي از كليه آزمودني ها رضايت نامه كتبي اخذ گرديد. پروتکل ماساژ درماني منطبق بر متد روسي بود و به مدت 2ماه (2 جلسه 30 دقيقه­اي در هفته) در گروه تجربی انجام گرفت. كيفيت زندگي بيماران قبل و بعد از دوره تمريني توسط پرسشنامه QOL_54 اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از تحليل واريانس براي داده هاي تکراري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. سطح معنادارای برای کلیه تحلیل ها 05/0 در نظر گرفته شد.

يافته ها: تمامي عوامل اندازه­گيري شده در تحقيق شامل كيفيت زندگي کلي، سلامت جسماني، و سلامت رواني در بيماران داراي تعامل معنادار بود(004/0p≤ و 98/12≤(18و1)F).

بحث: بيماران هر دو گروه تحقيق تحت تاثير مراقبت­هاي پزشکي بودند، اما فقط گروه ماساژ در ابعاد مختلف کيفيت زندگي پيشرفت بيشتري را نشان داد. اين يافته­ ها مويد استفاده از ماساژ درماني به عنوان يک مداخله غير تهاجمي، کم هزينه و مکمل براي بيماران زن مبتلا به MS مي­باشد.

واژه هاي كليدي: ماساژ درماني، كيفيت زندگي، MS

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.