دوره 10، شماره 4: 1393:481-491

مقایسه نوسانات پاسچر در وضعیت‌های مختلف ایستادن مردان جوان سالم و مبتلا به زانوی پرانتزی

حيدر صادقي, سيد کاظم موسوي, الناز ديزجي

DOI: 10.22122/jrrs.v10i4.1810

چکیده


مقدمه: زانوی پرانتزی ریسک فاکتوری برای بروز استئوآرتریت زانو  است. درک تغییر نوسانات پاسچر در وضعیت­های مختلف ایستادن افراد دارای زانوی پرانتزی، بینش خوبی برای پیش­گیری از بروز استئوآرتریت زانو  در این افراد خواهد داد. لذا هدف تحقیق حاضر، مقایسه نوسانات پاسچر در وضعیت‌های مختلف ایستادن مردان جوان سالم و مبتلا به زانوی پرانتزی بود. 

مواد و روش­ها: 80 نفر دانشجوی مرد سالم، شامل 40 نفر دارای زانوی پرانتزی و 40 نفر دارای زانوی نرمال در این تحقیق شرکت کردند. ناهنجاری زانوی پرانتزی با استفاده از کولیس و گونیامتر انداز­ه­گیری شد. هر آزمودنی در پنج وضعیت ایستادن روی صفحه نیروسنج قرار گرفت تا تغییرات مرکز فشار او ثبت گردید. برای تجزیه تحلیل داده­ها از نرم افزار Matlab و SPSS و برای مقایسه متغیرهای وابسته مورد نظر از آزمون تحلیل واریانس مختلط(Mixed ANOVA)  در سطح معناداری05/0 P ≤ استفاده شد.

نتایج: نوسان پاسچر در وضعیت­های دوپا چشم باز و وضعیت تک پا چشم باز بین دو گروه پرانتزی و نرمال تفاوت معناداری داشت(05/0P ≤) درحالی­که در وضعیت­های دوپا چشم بسته، تک پا چشم بسته و تک پا سربالا تفاوت معناداری مشاهده نشد.

بحث: به نظر می‌رسد تغییرات زاویه مفصل زانو در صفحه فرونتال بر نوسانات پاسچر تاثیرگذار باشد. احتمالاً یک دلیل بالاتر بودن خطر آسیب دیدگی و ابتلا به استئوآرتریت زانو  در این افراد افزایش نوسانات مرکز فشار باشد و پیشنهاد می‌شود برای کاهش این خطرات بر تمرینات اصلاحی تمرکز شود.

کلید واژه­ها: نوسانات پاسچر، وضعیت­های مختلف ایستادن، مردان سالم، زانوی پرانتزی


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.