دوره 7، شماره 2: 1390

بررسي تأثير مهـارت‌هـاي مقـابلـه‌اي شنـاختي- رفتـاري در اضطـراب و سـازگـاري كـودكـان مبتلا به لكـنت زبـان

حسن توزنده‌جاني, هـدا نعيمـي, محبوبه احمدپور

DOI: 10.22122/jrrs.v7i2.179

چکیده


مقـدمـه: در دهه‌هاي گذشته، روان‌شناسان روي اثربخشي عوامل خانوادگي، فرهنگي و اجتماعي (به ويژه، رويكردهاي شناختي- رفتاري و مهارت‌هاي زندگي) در سلامت رواني و درمان اختلال‌هاي رواني  تاكيد كرده‌اند.

     مـواد و روش‌هـا: اين تحقيق از نوع تحقيق‌هاي نيمه تجربي (طرح پيش‌آزمون- پس‌آزمون و آزمون پيگيري با گروه كنترل) مي‌باشد كه به منظور بررسي تأثير مهارت‌هاي مقابله‌اي شناختي- رفتاري به شيوه گروهي بر كاهش اضطراب و افزايش سازگاري كودكان مبتلا به لكنت زبان در شهر نيشابور صورت گرفته است. بدين منظور 30 نفر از كودكان 8 تا 12 ساله مبتلا به لكنت زبان مراجعه كننده به كلينيك‌هاي گفتار درماني به صورت تصادفي انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه آزمايش (15 نفر) و كنترل (15‌نفر) تقسيم شدند. آزمون اضطراب‌اسپنس و سازگاري با لكنت زبان جهت اندازه‌گيري سطح اضطراب و سازگاري آزمودني‌‌ها مورد استفاده قرار گرفت. سپس، آموزش مهارت‌هاي مقابله‌اي شناختي- رفتاري به شيوه گروهي طي 8 جلسه 90 دقيقه‌اي به گروه آزمايش ارائه گرديد، اما گروه كنترل هيچ‌گونه آموزشي را دريافت نكرد. در پايان دوره آموزش و دو ماه بعداز آن، هر دو گروه مجدداً به وسيله آزمون‌هاي فوق مورد ‌آزمون قرار گرفتند.

     يـافتـه‌ها: داده‌ها بر اساس آزمونt  در گروه‌هاي مستقل و وابسته و با كمك نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه آموزش مهارت‌هاي مقابله‌اي شناختي- رفتاري در كاهش اضطراب و افزايش سازگاري با لكنت زبان در آزمودني‌ها مؤثر بوده است (05/0P<).

     بـحث: دليل كارآمدي شیوه‌های گروهي‌آموزش‌ مهارت‌هاي مقابله‌اي شناختی-‌‌ رفتاری زیربنای آموزشی آن‌ها است. چرا که در این شیوه هم بر جنبه‌های شناختی و هم رفتاری تاکید می‌شود. از سوي ديگر،  برای اثربخشی بيشتر آموزش‌ها به زمان بیشتری  نیاز است. هم‌چنين، کنترل عوامل اثر‌گذار می‌تواند در اثربخشی بيشتر اين آموزش‌ها موثر باشد.

واژه‌هاي كليدي: مهارت‌هاي مقابله‌اي شناختي- رفتاري گروهي، اضطراب، سازگاري، لكنت زبان


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.