دوره 10، شماره 4: 1393:528-538

بررسی تأثیر بازی‌های کامپیوتری بر سطح توجه کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی

سميه کاووسي‌پور, مطهره رضاپور جاغرق, محبوبه مانده‌گاري نجف آبادي

DOI: 10.22122/jrrs.v10i4.1772

چکیده


مقدمه: اختلال کم‌­توجهی و بیش­فعالی الگوی کاهش توجه پایدار، بیش‌فعالی و رفتارهای تکانشی است که معمولا از سنین کودکی شروع شده و تا بزرگسالی ادامه پیدا می­کند. علائم اولیه این بیماری به وسیله مداخلات دارویی درمان می‌شوند، ولی سایر علائم به وسیله ترکیبی از رویکردها قابل درمان است. مطالعات اخیر روی تأثیرگذاری تکنولوژی‌های نرم‌افزاری مثل بازی‌های کامپیوتری، بر حواسپرتی و حرکات اندام‌ها متمرکز شده است. پژوهش حاضر در خصوص بررسی تأثیر بازی‌های کامپیوتری بر سطح توجه کودکان 7 تا 12 سال  مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش، 18 کودک مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی مراجعه کننده به بخش روانپزشکی درمانگاه امام رضا (ع) شهر شیراز، به صورت نمونه‌گیری آسان انتخاب شده و به‌صورت نیمه‌تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل جای گرفتند. گروه مداخله هر یک 14 جلسه 40 دقیقه‌ای تحت مداخله بازی‌های کامپیوتری قرار گرفتند. سطح توجه هر دو گروه با استفاده از آزمون عملکرد پیوسته (Continuous Performance Test یا CPT) قبل و بعد از مداخله مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون های من‌ویتنی و ویلکوکسون در نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 تحلیل و بررسی گردید.

یافته‌ها: در این پژوهش چهار فاکتور سطح توجه در آزمون عملکرد پیوسته یعنی تعداد پاسخ های صحیح، خطاهای حذف، خطاهای ارائه و سرعت عمل مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل نتایج آماری نشان دادند که سرعت عمل در گروه مداخله بعد از مداخله کاهش یافته و از نظر آماری تفاوت معنادار بوده است (P=0/02) اما در بقیه فاکتورها تفاوت معناداری بین گروه‌های تحت مداخله مشاهده نشد.

نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که مداخله بازی‌های کامپیوتری تأثیر معناداری بر فاکتورهای سطح توجه آزمون عملکرد پیوسته نداشته است و تنها عاملی که بعد از مداخله بهبود داشته است سرعت عمل کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی در گروه مداخله بود.

کلید واژه‌ها: اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی، بازی‌های کامپیوتری، سطح توجه، آزمون عملکرد پیوسته


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.