دوره 15، شماره 6: 1398

اثربخشی آموزش مهارت‌های عصب روان‌شناختی بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان ناشنوای کاشت حلزون ‌شده: پژوهش تک ‌آزمودنی

سالار فرامرزی, فرزانه کاظمینی, علیرضا محسنی اژیه

DOI: 10.22122/jrrs.v15i6.1769

چکیده


مقدمه: کودکان کاشت حلزون شده به دلیل محرومیت شنیداری قبلی، آسیب‌های بسیاری در حوزه مهارت‌های عصب روان‌شناختی از جمله کارکردهای اجرایی دارند. از آن‌جایی که کارکردهای اجرایی با طیف وسیعی از مهارت‌های گفتاری، زبانی، ارتباطی و تحصیلی در ارتباط است، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخلات عصب روان‌شناختی بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان ناشنوای کاشت حلزون‌ شده انجام گردید.

مواد و روش‌ها: روش این مطالعه از نوع تک ‌آزمودنی با طرح A-B بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه کودکان ناشنوای کاشت حلزون ‌شده 6 تا 12 ساله شهر اصفهان تشکیل داد که از بین آن‌ها 5 نفر به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامه عصب روان‌شناختی Connors جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، پس از رسم نمودار و محفظه ثبات و روند براي نمودارها، با کاربرد روش تحلیل درون‌موقعیتی و بین‌موقعیتی، اثربخشی متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین نمرات پنج آزمودنی از 47/62، 12/58، 19/61، 46/61 و 61/59 در موقعیت خط پایه به 22/48، 21/51، 30/49، 74/49 و 94/50 در موقعیت مداخله رسید. تحلیل دیداری نمودار داده‌ها نشان داد که مداخله در هر سه آزمودنی اثربخش بود. درصد داده‌های غیر همپوش (Percentage of non-overlapping data یا PND) در دو موقعیت خط پایه و مداخله برای پنج آزمودنی به ترتیب 90، 70، 90، 100 و 80 درصد به دست آمد. این اثربخشی در موقعیت پیگیری نیز قابل‌ مشاهده بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، می‌توان گفت که آموزش مهارت‌های عصب روان‌شناختی، موجب کاهش مشکلات کارکردهای اجرایی در کودکان ناشنوای کاشت حلزون ‌شده می‌شود و می‌توان از این رویکرد در مراکز آموزشی و توان‌بخشی کودکان کاشت حلزون شده استفاده کرد.


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.