ویژه نامه توانبخشی، دوره 10، شماره 8، 1393:979-90

بررسی تاثیر انواع روش های درمانی در بیماران دارای استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو: مروری بر مقالات

بهنام سلیمانی, مصطفی کمالی, علی طهماسبی, طهمورث طهماسبی

DOI: 10.22122/jrrs.v10i8.1716

چکیده


پیش‌زمینه و هدف: استئوآرتریت زانو یكی از مشكلات اسكلتی-عضلانی شایع در بالغین است كه باعث ایجاد درد، بیحركتی و ناتوانی در افراد مبتلا می‌گردد و شیوع آن در زنان بیشتر از مردان است. در استئوآرتریت زانو درگیری كمپارتمان داخلی زانو تقریباً 10 برابر بیشتر از كمپارتمان خارجی است و در نتیجه اغلب باعث ایجاد دفورمیتی واروس در افراد مبتلا می شود. درمان استئوآرتریت زانو بیشتر با هدف كاهش درد، بهبود عملكرد فیزیكی و كاهش روند پیشرفت بیماری از طریق اصلاح راستای زانو وکاهش گشتاور وروس انجام می‌پذیرد، که بر همین اساس درمان‌ها به طور کلی در دو دسته قرار می گیرند که شامل: استفاده از روش‌های جراحی و درمان‌های غیر جراحی و نگهدارنده (مانند ارتوزهای زانو و کفی طبی با لبه خارجی، استفاده از تکنیک های فیزیوتراپی، ورزش و کاهش وزن در افراد چاق و آموزش اصول مراقبت از مفصل) می‌باشد. هدف از این مقاله مروری بررسی تاثیر انواع روش‌های درمانی نگهدارنده در بیماران دارای استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو است.

مواد و روش کار: پس از جستجو در پایگاههای اطلاعاتی Science Direct ,PubMed وGoogle scholar، مقالات مرتبط با موضوع از سال 1973 الی 2012 گردآوری شد. کیفیت مقالات با استفاده از ابزار Black and Down مورد ارزیابی قرار گرفت.کلمات کلیدی زیر برای جستجو استفاده گردید: OAknee ، Knee orthosis، Valgus brace،Weight Loss ،Gait ،Joint loading  ،Obesity ، Rehabilitation، Physical Therapy،.Lat wedge insole

یافته‌ها: بر اساس کلمات کلیدی استفاده شده،60 مقاله مرتبط گردآوری شد و از بین آنها 24 مقاله با توجه به معیارهای انتخاب برای آنالیز نهایی پذیرفته شدند. ارزیابی کیفی مقالات با استفاده از پرسشنامه Downs and Black tool انجام شد و نمره‌ی 4 معیار این پرسشنامه یعنی گزارش دهی، روایی خارجی، روایی داخلی (بایاس) و روایی داخلی(کانفوندینگ) به ترتیب 9تا2، 1 تا 3، 2 تا 5 و 2 تا 5 بود.

نتیجه گیری: پس از گردآوری مقالات و انجام بررسی های نهایی و جمع بندی کلی مباحث، در بین روش‌های درمانی غیر دارویی و غیر جراحی نگهدارنده‌ای که ذکر شد، به نظر می رسد که همگی این روشها نتایج مطلوبی بر کاهش گشتاور و درد و ناتوانی داشته باشند ولی با توجه به اینکه حجم مقالات قابل ملاحظه نیست برای ارائه یک نتیجه‌ی کلی با قطعیت کامل نیاز به پژوهش‌های بیشتر می باشد.

 کلید واژه‌ها: استئوآرتریت زانو، بریس های ایجاد کننده نیروی ولگوسی، کاهش وزن، کفی با لبه خارجی، فیزیوتراپی.


تمام متن:

PDF

مراجع


Banai M. Osteoarthritis. Mashhad: Ferdosi Mashhad Publication; 1992. pp 114-29.

Zachazewski JE . Sport,Exercise and Medicine. Rhumatology ,Disability and Physiology.Academic Publication; 2000.p 1243-1251.

Harrington IJ. Static and dynamic loading patterns in knee joints with deformities. J Bone Joint Surg Am 1983. 65(2): 247-59.

Altman RD, Hochberg M, Murphy Jr W, Wolfe F, Lequesne M. Atlas of individual radiographic features in osteoarthritis. Osteoarthritis cartilage 1995; (Suppl l): 3-70.

Kaufman KR, Hughes C, Morrey BF, Morrey M, An KN. Gait characteristics of patients with knee osteoarthritis. J Biomech 2001; 34(7): 907-15.

Felson DT, Naimark A, Anderson J, Kazis L, Castelli W, Meenan RF. The prevalence of knee osteoarthritis in theelderly. The Framingham Osteoarthritis Study. Arthritis Rheum 2005; 30(8): 914-8.

Hinman R, Bowles K, Bennell K. Laterally wedged insoles in knee osteoarthritis: do biomechanical effects decline after one month of wear? BMC Musculoskelet Dis 2009; 10(1):146.

Kerrigan DC, Lelas JL, Goggins J, Merriman GJ, Kaplan RJ, Felson DT. Effectiveness of a lateral-wedge insole on knee varus torque in patients with knee osteoarthritis. Arch Phys Med Rehabil 2002; 83(7): 889-93.

Ahlbäck S. Osteoarthrosis of the knee. A radiographic investigation. Acta Radiol Diagn 1968; 277(Suppl l):7-72.

Brouwer RW, Jakma TS, Verhagen AP, Verhaar JA, Bierma-Zeinstra SM. Braces and orthoses for treating osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2005; 25(1).

Crenshaw SJ, Pollo FE, Calton EF. Effects of lateral-wedged insoles on kinetics at the knee. Clin Orthop Relat Res 2000; (375):185.

Divine JG, Hewett TE. Valgus bracing for degenerative knee osteoarthritis. Phys Sportsmed 2005; 33(2):40-6.

Draganich L, Reider B, Rimington T, Piotrowski G, MallikK, Nasson S. The effectiveness of self-adjustable custom and off-the-shelf bracing in the treatment of varus gonarthrosis. J Bone Joint Surg 2006; 88(12): 2645-52.

Fang MA, Taylor CE, Nouvong A, Masih S, Kao KC, Perell KL. Effects offootwear on medial compartment knee osteoarthritis. J Rehabil Res Dev 2006; 43(4): 427.

Deyle GD, Henderson NE, Matekel RL, Ryder MG, Garber MB, Allison SC. Effectiveness of manual physical therapy and exercise in osteoarthritis of the knee. Ann Intern Med. 2000; 132(3): 173-81.

O’Reilly SC, Jones A, Muir KR, Doherty M. Quadriceps weakness in knee osteoarthritis: the effect on pain and disability. Ann Rheum Dis 1998; 57(10): 588-94.

Hassan B, Mockett S, Doherty M. Static postural sway, proprioception, and maximal voluntary quadriceps contraction in patients with knee osteoarthritis and normal control subjects. Ann Rheum Dis 2001; 60(6): 612-8.

Huang MH, Chen CH, Chen TW, Weng MC, Wang WT, Wang YL. The effects of weight reduction on the rehabilitation of patients with knee osteoarthritis and obesity. Arthritis Care Res 2001; 13(6): 398-405.

Messier SP, Gutekunst DJ, Davis C, DeVita P. Weight loss reduces knee‐jointloads in overweight and obese older adults with knee osteoarthritis. Arthritis Rheum 2005; 52(7): 2026-32.

Kerrigan DC, Lelas JL, Karvosky ME. Women's shoes and knee osteoarthritis. Lancet 2001; 357(9262): 1097-8.

Kerrigan DC, Todd MK, Riley PO. Knee osteoarthritis and high-heeled shoes. Lancet 1998; 351(9113): 1399-401.

Kerrigan DC, Johansson JL, Bryant MG, Boxer JA, Della Croce U, Riley PO. Moderate-heeled shoes and knee joint torques relevant to the development and progressionof knee osteoarthritis. Arch Phys Med Rehabil 2005; 86(5): 871-5.

Anderson LA, MacDiarmid AA, Harris ML, Gillies RM, Phelps R, Walsh W. A novel method for measuring medial compartment pressures within the knee joint in-vivo. J Biomech 2003; 36(9): 1391-5.

Beaudreuil J, Bendaya S, Faucher M, Coudeyre E, Ribinik P, Revel M, et al. Clinical practice guidelines for rest orthosis, knee sleeves, and unloading knee braces in knee osteoarthritis. Joint Bone Spine 2009; 76(6): 629-36.

Draper ER, Cable JM, Sanchez-Ballester J, Hunt N, Robinson JR, Strachan RK. Improvement in function after valgus bracing of the knee.An analysis of gait symmertry. J Bone Joint Surg, Br 2000; 82(7): 1001-5.

Birmingham TB, Kramer JF, Kirkley A, Inglis JT, Spaulding SJ, Vandervoort AA. Knee bracing for medial compartment osteoarthritis: effects on proprioception and postural control. Rheumatology 2001; 40(3): 285-9.

Fantini Pagani CH, Potthast W, Brüggemann GP. Theeffect of valgus bracing on the knee adduction moment during gait and running in male subjects with varus alignment. Clin Biomech 2010; 25(1): 70-6.

Gaasbeek RD, Groen BE, Hampsink B, van Heerwaarden RJ, Duysens J. Valgus bracing in patientswith medial compartment osteoarthritis of the knee: a gait analysis study of a new brace. Gait Posture 2007; 26(1):3-10.

Toriyama M, Deie M, Shimada N, Otani T, Shidahara H, Maejima H, et al. Effects of unloading bracing on knee and hip joints forpatients with medial compartment knee osteoarthritis. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2011; 26(5): 497-503.

Dennis DA, Komistek RD, Nadaud MC, Mahfouz M. Evaluation of off-loading braces for treatment of unicompartmental knee arthrosis. J Arthroplasty 2006; 21(4): 2-8.

Giori NJ. Load-shifting brace treatment for osteoarthritis of the knee: a minimum 2 1/2-year follow-up study. J Rehabil Res Dev 2004; 41(2): 187-94.

Maly MR, Costigan PA, Olney SJ. Role of knee kinematics and kinetics on performance and disability in people with medial compartment knee osteoarthritis. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2006; 21(10): 1051-9.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.