دوره 10، شماره 6، 1393:775-85

تأثیر تمرینات اصلاحی بر کیفوزیس و تعادل نوجوانان کم توانی ذهنی آموزش پذیر

محمدصادق سرخوش, مهرداد عنبریان, مصطفی سپهریان, محمدعلی سماوات شریف, علیرضا رحیمی

DOI: 10.22122/jrrs.v10i6.1712

چکیده


 

چکیده:

مقدمه: افراد با کم‌توانی ذهنی به دلیل نگرش غلطی که در جامعه وجود دارد جز افراد کم‌تحرک محسوب می­شوند. عدم وجود تحرک مناسب و اتخاذ وضعیت غلط بدنی می­تواند باعث ایجاد ناهنجاری کیفوزیس­ پشتی و در پی آن کاهش تعادل گردد. هدف این مطالعه، تعیین تأثیر شش هفته تمرینات اصلاحی بر میزان درجه کیفوزیس و تعادل افراد با کم‌توانی ذهنی آموزش پذیر بود.

مواد و روش­ها: در این مطالعه شبه تجربی، تعداد 30 نفر کم‌توان ذهنی نوجوان دچار کیفوزیس با توجه به بهره هوشی در دو گروه کنترل و تجربی (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. گروه کنترل به زندگی روزمره خود ادامه داد درحالی‌که گروه تجربی به مدت شش هفته و به‌صورت سه جلسه 45 دقیقه­ای در هفته به تمرینات اصلاحی پرداختند. میزان درجه کیفوزیس، تعادل پویا و تعادل ایستا قبل و بعد از تمرینات اصلاحی به‌وسیله خط­کش منعطف، آزمون راه رفتن پاشنه به پنجه و ایستادن روی دستگاه فوت اسکن به مدت 25 ثانیه اندازه­گیری شد. داده­های آماری با آزمون tمستقل تجزیه‌وتحلیل شدند ( 05/0≥p).

یافته­ها:نتایج نشان داد که تمرینات اصلاحی باعث کاهش میزان درجه کایفوزیس (001/0≥p)، افزایش تعادل ایستا (001/0≥p) و افزایش تعادل پویا (001/0≥p) در گروه تجربی شد. در گروه کنترل تغییرات معنی­داری مشاهده نشد.

نتیجه­گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، تمرینات اصلاحی می‌تواند باعث کاهش میزان درجه کایفوزیس و افزایش تعادل در افراد با کم‌توانی ذهنی شود. این نتایج حاکی از نیاز بیشتر افراد کم‌توان ذهنی به تحرک و تمرینات ورزشی است.

واژه­های کلیدی: افراد با کم­توانی ذهنی آموزش پذیر، کیفوزیس، تعادل ایستا، تعادل پویا


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.