ویژه نامه توانبخشی، دوره 10، شماره 8، 1393:991-1003

مروری بر مطالعات آکوستیک ماهیت خطاهای گفتاری در افراد مبتلا به آفازی بروکا

فاطمه ابناوي, ليلا قسيسين

DOI: 10.22122/jrrs.v10i8.1710

چکیده


مقدمه: آفازی بروکا یکی از انواع آفازی های ناروان است و تولید غیر دقیق صداهای گفتاری از ویژگی های اصلی آن میباشد. بررسی های مختلف نشان داده است که بیماران مبتلا به آفازی برو کا نقایصی دارند که ساختار صدا ها را در خروجی گفتار آن ها تحت تاثیر قرار می دهد اما کمتر مشخص شده است که ماهیت این خطاها یک اختلال در انتخاب و برنامه ریزی است یا اختلال در اجرای تولیدی. تعیین ماهیت خطاهای گفتار در این بیماران در تشخیص مکانیسم های  اساسی مختل و موثر در ایجاد این خطاها بسیار ضروری و مهم می باشد. هدف این مطالعه، مروری بر مطالعاتی است که ماهیت خطاها در بیماران آفازی بروکا را به شیوه آکوستیک بررسی نموده اند.

مواد و روش ها: درمطالعه مروری- روایتی حاضر ، با استفاده از کلید واژه های  "پارامترهای آکوستیک ، ماهیت خطاها  ، آفازی بروکا ،کنترل حرکتی گفتار، خطاهای گفتاری" پایگاه های اطلاعاتی sience direct، pubmed ، web of knowledge ،google scholar را جستجو نمودیم .

یافته ها: نقایصی در زمینه کنترل حرکتی گفتار در افراد مبتلا به آفازی بروکا وجود دارد که این نقایص شامل مشکلات در زمانبندی ، هماهنگی حرکات تولیدی و کنترل حنجره ای می باشد و نتیجه نقص در هماهنگی و یکپارچه سازی حرکات تولیدی و اجرای تولیدی مورد نیاز برای تولید سگمنت هدف می باشد.

نتیجه گیری: پژوهش های اخیر از طریق بررسی آکوستیک الگوهای تولید گفتار نشان داده است ویژگی اصلی آسیب گفتاری در افراد مبتلا به آفازی بروکا یک اختلال آوایی شدید مربوط به اجرای تولیدی قطعات گفتاری انتخاب شده و برنامه ریزی شده می باشد .

واژه های کلیدی: آفازی بروکا ، کنترل حرکتی گفتار،  خطاهای گفتاری ، پارامتر های آکوستیک


تمام متن:

PDF

مراجع


LaPointe L. Aphasia and related neurogenic language disorders. 4th ed. New York: Thieme Medical Publications; 2005.

- Kurowski KM, Blumstein SE, Palumbo CL, Waldstein RS, Burton MW. Nasal consonant production in Broca’s and Wernicke’s Aphasics: speech deficits and neuroanatomical correlates. Brain Lang 2007; 100(3): 262-75.

- Kurowski K ,Hazen E , Blumstein SE. The nature of speech production impairments in anterior aphasics: An acoustic analysis of voicing in fricative consonants. Brain Lang 2003; 84(3): 353-71.

- Price CJ, Crinion JT, Sweeney MM. A generative model of speech production in Broca’s and Wernicke’s areas. Front Psychol 2011; 2:237.

- Kent RD. The MIT encyclopedia of communication disorders. 1st ed. Massachusetts: MIT Press; 2004.

- Marczyk A, Baqué L, Rosas A, Nespoulous JL. The nature of speech errors in aphasia: acoustic analysis of the speech output of 8 native speakers of Spanish with aphasia social and behavioral sciences 2011; 23:84-8.

- Blumstein S. A phonological investigation of aphasic speech. The Hague: Mouton;1973.

-Dunlop JM, Marquardt TP. Linguistic and articulatory aspects of single word production in apraxia of speech. Cortex 1977; 13(1): 17-29.

- Hatfield FM. Phonological patterns in a case of aphasia. Language and Speech 1975; 18(4): 341-57.

- Malclm R, Neil MC. Clinical management of sensorimotor speech disorders. 2nd ed. New York: Thieme; 2008.

- Blumstein SE, Cooper WE, Goodglass H, Statlender S, Gottlieb J. Production deficits in aphasia: a voice-onset time analysis. Brain Lang 1980; 9(2): 153–70.

-Adam H. VOT-analysis: The production of stops by agrammatic Palestinians. International Journal of linguistics 2012; 4(4): 300-8.

- Adam H. An Acoustical study of the fricative /s/ in the speech of Palestinian-speaking Broca's Aphasics– preliminary finding. Linguistik online 2012; 53(3): 3-9.

- Maassen B, Kent R, Peters H, Lieshout PV, Hulstijn W. Speech motor control: In normal and disordered speech. Oxford: Oxford University Press; 2007. pp. 3-29.

-Hardcastle WJ, Laver J, Gibbon FE.The handbook oh phonetic sciences. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing Ltd; 2009.

- Sarno MT. Acquired aphasia. 3rd ed. San Diego: Academic Press; 1998.

- Auzou P, Ozsancak C. Voice onset time in aphasia, apraxia of speech and dysarthria: a review. Clin Linguist Phon 2000; 14(2): 131-150.

- Blumstein SE, Cooper WE, Zurif EG, Caramazza A. The perception and production of voice onset time in aphasia. Neuropsychologia 1977; 15(3): 371-83.

- Freeman FJ, Sands ES, Harris KS. Temporal coordination of phonation and articulation in a case of verbal apraxia: A voice-onset time analysis. Brain Lang 1978; 6: 106-11.

- Lee SR, Ko MH,Kim HG. Voice onset time variations of Korean stop consonants in Aphasic speakers. Ann Rehabil Med 2011; 35(5): 694–700.

- Blumstein SE, Cooper WE, Goodglass H, Statlender S, Gottlieb J. Production decits in aphasia: a voice-onset time analysis. Brain Lang 1980; 9(2): 153-70.

-Ghasisin L, Abnavi F. Acoustic analysis of speech timing of individuals with Broca’s aphasia in nasal consonant production. Journal of disability studies 2014; 4(2): 33-42.

- Kakita Y, Hiki S. Investigation of laryngeal control in speech by use of thyrometer. J Acoust Soc Am 1976; 59(3): 669-74.

- Shinn P, Blumstein SE. Phonetic disintegration in aphasia: Acoustic analysis of spectralcharacteristics for place of articulation. Brain Lang 1983; 20(1): 90-114.

- Baum S, Boyczuk P. Speech timing subsequent to brain damage: effects of utterance length and complexity. Brain Lang 1999; 67(1): 30-45.

- Balan A, Gandour J. Effect of sentence length on the production of linguistic stress by left- and right-hemisphere-damaged patients. Brain Lang-1999; 67(2): 73–94.

- Seddoh S. Conceptualisation of deviations in intonation production in aphasia. Aphasiology 2008; 22(12): 1294–312.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.