دوره 10، شماره 4: 1393:549-558

بررسی و مقایسه تأثیر تغییرات صوتی مرتبط با سن بر کیفیت زندگی سالمندان و میانسالان

فاطمه ابناوي, فريبا رضايي

DOI: 10.22122/jrrs.v10i4.1708

چکیده


مقدمه:فرآیند طبیعی مسن شدن با رویدادهای بیولوژیکی همراه است که ساختار و عملکرد بخش‌های مختلف بدن را تغییر می‌دهد.حنجره نیز با افزایش سن از جوانی تا سالمندی،متحمل تغییرات فیزیولوژیک و آناتومیکی گسترده‌ای می‌شود. متناسب با تغییرات آناتومیکی و فیزیولوژیکی حنجره ، ویژگی‌های آکوستیکی و ادراکی صوت نیز درنتیجه­ی تغییرات طبیعی مرتبط با افزایش سن تغییر می‌کند.محدودیت در تولید صوت درنتیجه تغییرات اشاره‌شده می‌تواند تأثیر منفی بر جنبه‌های مختلف زندگی ازجمله حوزه‌های اجتماعی،عملکردی،عاطفی،فیزیکی با افزایش سن داشته باشد.هدف این مطالعه بررسی و مقایسه تأثیر تغییرات صوتی مرتبط با سن بر کیفیت زندگی در افراد میانسال و افراد سالمند بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی و تحلیلی بود.افراد موردمطالعه شامل 40 فرد میانسال(گروه سنی 60-50سال)و 40 سالمند (گروه سنی 70-60 سال)بودند.پس از بررسی معیارهای ورود و خروج ،بررسی  سلامت شناختی سالمندان با استفاده از  آزمون کوتاه وضعیت ذهنی(MMSE) و ارزیابی کیفیت زندگی بر اساس نمرات شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صوتی(VHI)صورت گرفت.سپس نمره‌ی کلی VHI و زیرآزمون‌ها برای هر فرد محاسبه شد.نتایج با استفاده از آمارههای توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.