دوره 8، شماره 1: 1391:1-9

بررسی حس عمقی مفصل زانو در تحرک بیش از حد عمومی مفصلی و مقایسه آن با افراد سالم

عباس يوسف‌زاده, مينو خلخالي زاويه, خسرو خادمي, عباس رحيمي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i1.170

چکیده


مقدمه: نقش تحرک بیش از حد مفصلی (هایپرموبیلیتی مفصلی) در بروز آسیب‌های عضلانی- اسکلتی مورد تأکید قرار گرفته است. در مطالعات اخیر نقایص حس عمقی در افراد مبتلا به این سندرم گزارش گردیده است. از آن جا که افراد مبتلا به سندرم فوق بر خلاف تحرک بیش از حد عمومی دارای ضایعات عضلانی- اسکلتی می‌باشند که خود ممکن است منشأ اختلال حس عمقی باشد، وجود این گزارش‌ها نمی‌تواند به طور خالص تأثیر هایپرموبیلیتی را بر حس عمقی تأیید نماید. بنابراین هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر تحرک بیش از حد عمومی بر حس وضعیت مفصل زانو در این افراد بود.
مواد و روش‌ها:
در این مطالعه موردی- شاهدی، 20 فرد دارای تحرک بیش از حد عمومی که دارای تحرک بیش از حد زانوی غالب بودند و 20 فرد سالم به روش نمونه‌گیری ساده در دسترس از بین دانشجویان دختر و پسر در محدوده سنی 18 تا 30 سال انتخاب شدند. خطای حس وضعیت در سه زاویه 15-، 40- و 65- درجه اکستنشن زانو به روش اکتیو در حالت نشسته به کمک گونیامتری تصاویر دیجیتال توسط نرم‌افزار اتوکد اندازه‌گیری شد و بین افراد دو گروه و همین طور بین زوایای مختلف مقایسه گردید.
یافته‌ها:
دقت حس وضعیت مفصل زانوی جوانان مبتلا به تحرک بیش از حد عمومی مفصلی کمتر از افراد سالم بود. همچنین حس وضعیت مفصل زانوی هر دو گروه در زوایای انتهایی از دقت بیش‌تری نسبت به زوایای داخلی‌تر برخوردار بود.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر وجود نقص حس وضعیت مفصل زانو را در افراد دچار تحرک بیش از حد عمومی به اثبات می‌رساند. بنابراین ارزیابی حس عمقی مفاصل در این افراد، به خصوص زمانی که قصد دارند وارد آن دسته از فعالیت‌های ورزشی گردند که به دنبال آن خطر صدمات مفصلی افزایش می‌یابد، لازم خواهد بود. همچنین طراحی مطالعات مداخله‌ای به منظور بررسی پروتکل‌های تمرینی برای بهبود حس وضعیت مفاصل این افراد ضروری است.
کلید واژه‌ها:
حس وضعیت، حس عمقی، تحرک بیش از حد عمومی، مفصل زانو


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.