دوره 10، شماره 6، 1393:733-44

بررسي تاثیر برنامه كاردرماني خانواده محور بر بهبود مهارت¬هاي حركتي كودكان مبتلا به فلج مغزي اسپاستیک

مرضیه زارع, غلامعلی افروز, علی اکبر ارجمندنیا, ملیحه زارع, علی شریفی

DOI: 10.22122/jrrs.v10i6.1699

چکیده


چکیده فارسی

مقدمه: فلج مغزی شایع ترین ناتوانی حرکتی مزمن و عارضه عصب- شناختی در کودکان است. همکاری فعالانه والدین در اجرای برنامه­های توانبخشی کودک، رشد و تکامل حرکتی کودک را تسهیل خواهد کرد. در پژوهش حاضر به تعيين اثربخشي برنامه كاردرماني خانواده محور بر توسعه مهارت­هاي حركتي كودكان فلج مغزي اسپاستيك پرداخته شد.

مواد و روش­ها: در این مطالعه مداخله­ای و شبه تجربی، 20 كودك فلج مغزي اسپاستیک 7-5 ساله كه توانایی راه رفتن مستقل داشتند از جامعه در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفي در دو گروه 10 نفره مداخله و گواه قرار گرفتند. گروه مداخله علاوه بر درمان­های روتین توانبخشی، برنامه کاردرمانی30 جلسه­ای خانواده محور را نیز دریافت نمودند. قبل و پس از اجرای برنامه توسط والدین هر دو گروه آزمایش و گواه با استفاده از آزمون کفایت حرکتی برونینکز- اوزرتسکی (BOTMP) مورد ارزیابی قرار گرفتند و داده­های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد بررسی قرار گرفت.

یافته­ها: نتایج نشان می­دهد که گروه آزمایش پس از شرکت در برنامه مداخله، در مقایسه با گروه کنترل، نه تنها از لحاظ آماری تفاوت معناداری را نشان داده است (001/0 = P) بلکه اندازه اثر بدست آمده (62/0=ηP2) نشان دهنده­ی اثر بخشی مداخله بر روی مهارت­های حرکتی کودکان فلج مغزی در آزمون کفایت حرکتی برونینکز- اوزرتسکی است.

نتیجه گیری: برنامه­ي كاردرماني خانواده محور در كنار برنامه­هاي متداول توان بخشي، مي تواند نقش مهمی در بهبود و توسعه­ي مهارت­هاي حركتي كودكان فلج مغزي داشته باشد.

کلید واژه­ها: خانواده محور، كودكان فلج مغزي،  مهارت­هاي حركتي.


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.