دوره 11، شماره 3: 1394:200-205

بررسی تأثیر وضعیت چشم بر پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی

سحر شميل شوشتري, نادر صاكي, سهيلا نيك اخلاق, مجتبي توكلي, ميمنه جعفري

DOI: 10.22122/jrrs.v11i3.1698

چکیده


قدمه: پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی، آزمون مفیدی جهت بررسی عملکرد عصب دهلیزی تحتانی و ساکول می‌باشد. دامنه پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی متناسب با سطح فعالیت الکترومیوگرافی زمینه است. در عضله پشت گوشی، مقدار الکترومیوگرافی با وضعیت چشم به طور مستقیم مرتبط می‌باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان تأثیر وضعیت چشم بر پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی صورت گرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی- مقایسه‌ای، پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی در 30 فرد هنجار محدوده سنی 30-18 سال با ارایه محرک تن برست 500 هرتز با شدت 95 دسی‌بل nHL در سه وضعیت چشم شامل چشم‌ها در جهت موافق با چرخش سر، چشم‌ها روبه‌رو و چشم‌ها در جهت مخالف با چرخش سر در هر دو گوش ثبت شد.

یافته‌ها: در هر دو گوش اختلاف معنی‌داری بین میانگین دامنه هر سه وضعیت چشم وجود داشت (05/0 > P). در هر دو گوش، میانگین دامنه پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی در وضعیت چشم‌ها مخالف با چرخش سر، کمتر و در وضعیت چشم‌ها موافق با چرخش سر، بیشتراز دو وضعیت دیگر گردید (05/0 > P). در هر سه وضعیت چشم و در هر دو گوش، میانگین زمان نهفتگي امواج P13 و N23 هیچ گونه اختلاف معنی‌داری نشان نداد (05/0 < P).

نتیجه‎گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که میزان پاسخ بسته به وضعیت چشم فرد حین ثبت پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی تغییر می‌نماید. بنابراین کنترل وضعیت چشم حین ثبت آزمون توصیه می‌شود.

واژگان کلیدی


پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی؛ الکترومیوگرافی،؛ وضعیت چشم

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.