دوره 8، شماره 1: 1391:77-83

بررسي اثربخشی آموزش دستورالعمل‌های مدرسه کمر در بهبود درد و سطح ناتواني کارکنان مبتلا به كمردرد مزمن

فهيمه كمالي سروستاني, سيد عليرضا درخشان راد, الهام حموله

DOI: 10.22122/jrrs.v8i1.169

چکیده


مقدمه: ابتلا به كمردرد به لحاظ بي‌تحركي طولاني مدت و وضعیت‌های ناصحيح بدني در ميان کارکنان دفتري پشت ميز نشين اختلالي شايع است كه به واسطه آن افراد از عوارض فيزيكي، رواني، اجتماعي و حرفه‌اي رنج مي‌برند. در اين مطالعه جهت بررسی اثربخشی آگاهی از وضعیت‌های مناسب بدنی حین فعالیت‌های روزمره در تخفيف درد و سطح ناتواني کارکنان مبتلا به كمردرد، از يك پمفلت آموزشي تصويري استفاده شد.
مواد و روش‌ها:
براي اجراي يك مداخله سه ماهه، مطالعه‌اي نيمه تجربي به صورت قبل و بعد طراحي گرديد و در آن 40 كارمند دفتري50-25 ساله با ميانگين سني 7/35 سال مبتلا به كمردرد مزمن از ميان 6 اداره دولتي به روش نمونه‌گيري آسان انتخاب شدند. در ابتداي مطالعه، درد و سطح ناتواني آن‌ها با مقياس VAS (Visual analog scale) و پرسش‌نامه ناتواني اسوستری (Oswestry disability questionnaire) اندازه‌گيري شد. سپس دستورالعمل‌های پمفلت در محل کار فرد طی یک جلسه 20 دقیقه‌ای توسط كارشناس فیزیوتراپیست آموزش داده شد. در پایان ماه اول و دوم پس از آموزش، اصول آموزش داده شده به فرد یادآوری و انجام آن کنترل گردید. در انتهای ماه سوم دوباره متغیرهای درد و سطح ناتوانی ارزیابی شد. تحلیل داده‌ها با آزمون Paired t-test صورت گرفت.
یافته‌ها:
در رابطه با شدت درد، تفاوت میانگین نمرات VAS قبل و بعد از آموزش معنی‌دار شد (0001/0 = P). همچنین تفاوت میانگین نمرات سطح ناتوانی قبل و بعد از آموزش نیز معنی‌دار شد (0001/0 = P).
نتیجه گیری:
رعايت دستورالعمل‌هاي به كار گرفته شده در پمفلت طي مدت 3 ماه مي‌تواند با تخفیف درد و کاهش سطح ناتوانی در کارکنان همراه باشد.
کلید واژه‌ها:
پمفلت آموزشی، کمردرد مزمن، ناتوانی، کارمند دفتری


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.