دوره 10، شماره 2: 1393:281-291

انطباق پرسشنامه ی تجدید نظر شده برقراری ارتباط-نسخه دومChildren’s Communication Checklist (CCC-2 ) با زبان فارسی و تعیین ویژگی های روان سنجی آن

فريبا محمودي, طليعه ظريفيان, يلدا کاظمي, طاهره سيما شيرازي

DOI: 10.22122/jrrs.v10i2.1662

چکیده


چکیده

مقدمه:بیشتر آزمون­ها در گفتاردرمانی مبتنی بر ساختار زبان هستند و بنابراین برای ارزیابی کاربرد زبان نیاز به تهیه­ی ابزارهایی روا و معتبر می­باشد. پرسشنامه­ی برقراری ارتباط (1998) و نسخه­ی تجدید نظر شده­ی آن(2003) به ارزیابی کاربرد زبان اختصاص دارد. این مطالعه، با هدفترجمه انطباق و بومی­سازی پرسشنامه­ی  تجدید نظرشده برقراری ارتباط به زبان فارسی از طریق تعیین روایی محتوایی و بررسی  اعتبار آن(اعتبار درونی، اعتبارآزمون باز آزمون)انجام شده است.

مواد و روش­ها:مطالعه حاضریک مطالعه غیر تجربی از نوع ابزارسازی بود. ترجمه پرسشنامه و برگردان ترجمه،  توسط سه آسیب­شناس گفتار و زبان و زبان­شناس صورت گرفت. همین­طور از نظرات 28 والد کودک 7تا 9 ساله دارای رشد طبیعی زبان در خصوص قابل درک بودن و ساده بودن گویه­ها استفاده شد. فرم ترجمه­شده پرسشنامه جهت تعیین روایی محتوایی برا­ی 10 آسیب شناس گفتار و زبان و زبان شناس فرستاده شد. سپس شاخص روایی محتوا(Content validity index)محاسبه گردید.ثبات درونی ابزار و اعتبار آزمون باز آزمون از طریق تکمیل پرسشنامه توسط98 والد کودک 7تا 9 ساله طبیعی صورت گرفت.

یافته­ها:در بخش ترجمه و انطباق به جز 4 گویه، سایر گویه­هاCVRبالاتر از 0.85 احراز کردند که پس از اصلاح مجدد، این گویه­هانیز امتیاز مناسب کسب کردند. شاخص روایی محتوایی گویه­ها (CVI) بالاتر از 0.75 بود.ضریب آلفای کرونباخ زیرمجموعه­ها بین 0.66 تا 0.74 محاسبه شد و نتایج بازآزمایی  بعد از دوهفته بالاتر از 0.90 بدست آمد.

نتیجه­گیری: بر طبق نتایج حاصل از پژوهش حاضر به نظر می­رسدکه پرسشنامه مطابقت داده شده­ی برقراری ارتباط کودکان به زبان فارسی از رواییمحتوا  و پایایی قابل قبولی برای کودکان 7 تا 9 سالهبرخوردار است. با این وجود نیاز به مطالعات دیگری به منظور سنجش بهتر ویژگی­های روان­سنجی این پرسشنامه در نمونه هایی با حجم بالاتر و در گروه­های سنی دیگر به چشم می خورد.

 

کلید واژ ه­ها:پرسشنامه تجدید نظر شده برقراری ارتباط، کاربردشناسی، انطباق، روایی، پایایی، فارسی 

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.