دوره 7، شماره 1: 1390

تاثير تمرينات پيلاتس بر درد و سلامت عمومي بيماران زن داراي کمردرد مزمن

سميه علي زماني, غلامعلي قاسمي, عبدالکريم کريمي, حميد صالحي

DOI: 10.22122/jrrs.v7i1.163

چکیده


مقدمه: شواهد زيادي وجود دارد که  ورزش درماني براي بهبود بيماران داراي کمردرد مزمن مؤثر است. يكي از روش هاي ورزش درماني كه در سال هاي اخير مورد توجه متخصصين ورزشي و توانبخشي قرار گرفته است و به طور وسيعي در حال فراگير شدن مي باشد، ورزش پيلاتس است.  هدف از اين مطالعه بررسي تاثير تمرينات پيلاتس بر ميزان درد و سلامت عمومي  بيماران زن داراي  کمردرد مزمن مي باشد.

مواد و روشها: در اين مطالعه 28 بيمار زن مبتلا به کمردرد مزمن، در دو گروه تجربي(15 بيمار با ميانگين سنی 8.07±40.20) و کنترل (13 بيمار با ميانگين سنی 7.84±38.30) قرار داده شدند. گروه تجربي به مدت 6 هفته تمرينات تعديل شده پيلاتس، و گروه کنترل در مدت زمان مشابه، درمان­هاي رايج را دريافت کردند. شدت درد و ميزان سلامت عمومي تمامي آزمودني­ها به ترتيب توسط شاخص اندازه گيري ميزان درد[1] و پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ28)[2] اندازه گيري شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تحليل کوواريانس، با عامل کووريت (پيش­آزمون) در سطح =0.05α استفاده گرديد.

يافته­ها: نتايج نشان داد که پس از 6 هفته درمان، ميانگين شاخص درد (024/0p=) گروه تجربي کمتر از گروه کنترل، بود. همچنين ميزان سلامت عمومي گروه تجربي بهبود بيشتر را نسبت به گروه کنترل نشان داد (04/0p=) .

بحث و نتيجه­گيري: با توجه به يافته­هاي اين پژوهش، تمرينات پيلاتس، در بهبود درد و سلامت عمومي، مؤثرتر از روش­هاي درماني رايج براي بيماران مبتلا به کمردرد مزمن مي­باشد.  يافته هاي تحقيق حاضر،از توصيه تمرينات پيلاتس به بيماران مبتلا به کمردرد مزمن حمايت مي کند.

کليد واژه­ها: تمرينات پيلاتس،  کمردرد مزمن، درمان­هاي رايج، سلامت عمومی

 

 


[1]  Visual Analogue Scale (VAS)

[2] General Health Questionnaire (GHQ28)


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.