دوره 7، شماره 1: 1390

تاثیر غنی سازی ادراکی-حرکتی اولیه بر رشد بعدی حرکات درشت شیرخواران

عليرضا فارسي, بهروز عبدلي, اکرم کاوياني, مريم کاوياني

DOI: 10.22122/jrrs.v7i1.162

چکیده


مقدمه:  پژوهش حاضر، با هدف تعیین تاثیر غنی سازی ادراکی-حرکتی اولیه  بر رشد بعدی حرکات درشت شیرخواران بود.

روش بررسی:بدین منظور 15 شیرخوار 5 تا 8 ماهه سالم به صورت تصادفی از مرکز شیرخوارگاه آمنه شهر تهران انتخاب شدند و به صورت همگن از نظر سنی در گروه های تمرین(8 نفر، با میانگین سنی2±5/6 )و بی تمرین(7 نفر، با میانگین سنی2±5/6) قرار گرفتند. شیرخواران گروه آزمایش به مدت 36 جلسه (3 جلسه در هفته) و هر جلسه 60 دقیقه  در محیط غنی شده اداراکی-حرکتی(شامل  در دسترس بودن ابزار متنوع دستکاری و جابجایی) قرار گرفتند. پس از پایان 36 جلسه ،در مرحله اول اندازه‌گیری، مهارت های حرکتی درشت شیرخواران با استفاده از مقیاس رشد حرکتی پی بادی ارزیابی شد. سه ماه بعدی کلیه شیرخواران در شرایط یکسان و عادی نگهداری شدند. در مرحله دوم ،پس از گذشت این سه ماه،  مهارت های حرکتی درشت شیرخواران و مجددا با استفاده از مقیاس رشد حرکتی پی بادی ارزیابی شدند. داده های حاصل با استفاده از آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب (زمان)2×(گروه)2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد، در متغیر معادل سنی حرکات درشت ، اثر اصلی گروه( 50/15= 10و1F و 003/0P=)  و اثر اصلی مراحل اندازه‌گیری ( 95/56= 10و1F و 001/0P=) معنادار بود. تعامل میان گروه و مراحل اندازه‌گیری (95/1= 10و1F و 19/0P=) معنادار نبود. همچنین نتایج نشان داد، در متغیر نمره مقیاس بندی شده، اثر اصلی گروه (53/8= 10و1F و 015/0P= ) و اثر اصلی مراحل اندازه‌گیری( 60/151= 10و1F و 001/0P= ) معنادار بود. تعامل میان گروه و مراحل اندازه‌گیری( 66/0= 10و1F و 43/0P=) معنادار نبود.

نتیجه گیری: به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد ، تجربه ادراکی-حرکتی اولیه  بر رشد حرکات درشت  بعدی شیرخواران تاثیر مثبتی دارد.

کلید واژه‌ها: غنی سازی ادراکی-حرکتی، مقیاس رشد حرکتی پی بادی، رشد حرکات درشت

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.