دوره 7، شماره 1: 1390

بررسي رابطه‌ي عزت نفس و انگیزش پیشرفت در ورزشكاران موفق و ناموفق استان آذربایجان‌غربی

بهنام ملکي, حسن محمدزاده, ميرحسن سيدعامري, سيدحجت زماني ثاني

DOI: 10.22122/jrrs.v7i1.161

چکیده


مقدمه:‌ عزت نفس عامل رشد رواني افراد بوده و اثرات برجسته اي را در جريان فكري، احساسات، ارزش‌ها و هدف‌هاي فرد ايفا مي‌‌كند و باعث انگيزش پيشرفت در فرد مي‌شود. هدف از این پژوهش بررسی رابطه عزت نفس و انگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربایجان‌غربی است.

مواد و روش‌ها:‌ آزمودنی‌های تحقیق 200 نفر ورزشکار مرد و زن بودند که به دو گروه تقسیم شدند :100 ورزشکار موفق که در سال 1387 در مسابقات رسمی داخلی و یا بین المللی موفق به کسب مدال شده بودند و 100 ورزشکار ناموفق در کسب مدال. ابزار اندازه‌گیری تحقیق پرسش نامه انگیزش پیشرفت ورزشی (SOQ) گیل و دیتر (1988) و فرم تجدید نظر شده پرسشنامه عزت نفس کوپر- اسمیت (1978) بود . برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تي مستقل در سطح معنی‌داری 05/0  α< استفاده شد.

يافته ها: نتایج نشان داد بین عزت نفس و انگیزش پیشرفت در هر دو گروه رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تي مستقل تفاوت معنی‌داری را بین عزت نفس و انگیزش پیشرفت ورزشکاران موفق و ناموفق نشان داد یعنی عزت نفس و انگیزش پیشرفت ورزشکاران موفق در مقایسه با ورزشکاران ناموفق به طور معنی داری بالاتر بود.

نتيجه گيري: به نظر مي‌رسد باورهاي ورزشكاران در عملكردشان تأثير مي‌گذارد. بنابراين جهت دستيابي به آمادگي بدني و مهارت‌هاي ورزشي از طريق برنامه‌ریزی‌های صحیح در جلسات تمريني و فراهم کردن شرایط آموزشی به گونه‌ای که ورزشکاران در تجربیات حرکتی خود به موفقیت برسند، باعث می‌شود که ورزشکار خود را با کفایت احساس کند و این احساس کفایت از مهمترین متغیرهای انگیزشی است كه سبب افزایش انگیزش پیشرفت در ورزشکار می شود. بنابراین به مربیان توصیه مي‌شود با بازخورد و تقویت‌های به موقع و حمایت‌های ضروری و انتقادهای سازنده، موجبات آگاهی ورزشکاران از توانایی‌های خود را فراهم نمايند تا از این طریق سبب افزایش انگیزش پیشرفت آنها شوند.

 

كليدواژه‌ها: عزت نفس، انگیزش پیشرفت، ورزشكاران موفق، ورزشكاران ناموفق.

 

 


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.