دوره 7، شماره 1: 1390

بررسی عوارض بلند مدت ناشی از قطع عضو و میزان رضایت از پروتز در جانبازان، با قطع عضو بالای زانو یک طرفه در استان تهران

الهام اسفندياري, مهدي معصومي, امير ياوري, حسن سعيدي, مصطفي علامي

DOI: 10.22122/jrrs.v7i1.160

چکیده


مقدمه: آمپوتاسيون يکي از مختل کننده ترين و آسيب رسان ترين وقايع احساسي است که يک فرد ممکن است در زندگي خود تجربه کند. افرادی با قطع عضو پس از دریافت پروتز، الگوهایی از راه رفتن را اتخاذ می کنند که سبب ایجاد دردهایی  مثل درد کمر، درد مفصل ران، درد در پای مقابل می شود. با وجود شیوع بالای دردها در افرادی با قطع عضو، آمار دقیقی از آن ها در جانبازان جنگ تحمیلی در دست نیست. در حالیکه برای بهبود درد ممتد در افرادی با قطع عضو نیاز به برنامه های توانبخشی و درمانی موثر است.

هدف: بررسی عوارض بلند مدت ناشی از قطع عضو و میزان رضایت  از پروتز در جانبازان با قطع عضو بالای زانوی یک طرفه در استان تهران در سال 1387

مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بوده و بر روی 61 نفر از جانبازان با قطع یک طرفه اندام تحتانی از بالای زانو، روی زانو و لگن استان تهران انجام گرفت. روش جمع آوری داده ها با استفاده از ترجمه فارسی پرسشنامه Prosthesis Evaluation Questionnaire بوده که روایی و پایایی آن در زبان انگلیسی مورد تایید است. همچنین میزان رضایت از پروتز فعلی افراد با گزینه های خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم سنجیده شد.

یافته ها:  5/88% افراد از حس خیالی، 77% از درد خیالی، 1/36% درد در اندام باقیمانده، 33% درد در اندام مقابل و 1/72% کمر درد داشتند. 67/19% افراد از پروتز فعلی خود رضایت خیلی زیاد را گزارش کردند.

نتیجه گیری:  طبق مطالعه حاضر بیشترین شیوع درد در قطع اندام تحتانی به ترتیب مربوط به حس خیالی، درد اندام خیالی، کمر درد، درد اندام باقیمانده و درد در اندام سمت مقابل می شود و بیش از نیمی از افراد از پروتز فعلی خود رضایت متوسط با بالا داشتند.

کلید واژه ها: قطع عضو، درد خیالی، حس خیالی، رضایت


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.