دوره 7، شماره 1: 1390

بررسی مقایسه ای جهت مندی ترسیم اشکال در کودکان پیش دبستانی و دبستانی شهر تهران

احمد علي پور, نسيم شريف

DOI: 10.22122/jrrs.v7i1.159

چکیده


مقدمه:  این پژوهش به منظور مقایسه جهتمندی ترسیم اشکال ثابت در کودکان پیش دبستانی و دبستانی با توجه به نقش دست برتری در آنان انجام پذیرفته است .

 مواد و روش ها:  در پژوهش مقطعی حاضر، 160 کودک ( 80 دختر و 80 پسر) با میانگین سنی 96/7 در مقاطع پیش دبستانی و دبستانی به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند . ابزارهای مورد استفاده آزمون دست برتری چاپمن (1987) و مقیاس جهت ترسیم اشکال ثابت بود . برای تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش از آزمون مجذور کا استفاده شد.    

   یافته ها: نتایج نشان داد که  بین جهتمندی ترسیم اشکال ثابت با دست برتری رابطه وجود دارد (001/0=P)و نیز جهتمندی ترسیم اشکال ثابت در کودکان پیش دبستانی و دبستانی متفاوت است (009/ ، 007/0=P) همچنین نتایج نشان داد که جهتمندی ترسیم اشکال ثابت در کودکان پیش دبستانی و دبستانی تحت تاثیر دست برتری است (009/ ، 010/0=P) .

 بحث: راست دستي يا چپ دستي از عوامل تأثيرگذار بر روي عملكردها و عادات و حركات افراد بوده و از آنجاییکه راست دست ها و چپ دست ها بازنمایی متفاوتی از دست خود دارند ، بنابراین با دو ساختار و راهبرد متفاوت شناختی در چپ دست ها و راست دست ها مواجه هستیم . اين تحقيق كاربردهاي مهمي در تشخيص مشكلات رسم اشكال و همينطور نگارش حروف الفباي فارسي دارد، پیشنهاد می شود با تداوم چنين تحقيقاتي در گروههاي خاص از جمله نابينايان،افراد كم توان ذهني وافراد با ناتواني هاي يادگيري بتوان به الگوهاي بهنجار ونابهنجار ترسيم اشكال در كودكان ايراني دست يافت.

کلید واژها : جهتمندی، ترسیم اشکال ثابت , دست برتری , پیش دبستانی ، دبستانی

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.