دوره 7، شماره 1: 1390

مطالعه مقدماتی بررسی اثربخشی آموزش گروهی والدین کودکان اوتستیک بر دانش و میزان استرس – اضطراب وافسردگی آنها

آتوسا ربيعي, زهرا شهريور

DOI: 10.22122/jrrs.v7i1.157

چکیده


مقدمه:مطالعاتی که اثربخشی آموزش به والدین را در گروه کودکان اتیستیک سنجیده اند محدود می باشد. اين پژوهش با هدف بررسي اثر بخشی آموزش گروهي والدين كودكان اوتيستيك بر دانش والدين در مورد بيماري و راه‌هاي كمك به كودك و ميزان استرس ـ اضطراب ـ افسردگي آنان انجام شده است

مواد و روشها: دردی ماه 1386از ميان والدين كودكان اوتيستيك كه جهت درمان و توانبخشي فرزند خود به بيمارستان روزبه مراجعه كردند و علاقمند به شركت در جلسات آموزشي گروهي والدين بودند. 12والد در اين مطالعه شركت كردند. جهت گردآوري داده‌ها از برگۀ تاريخچه‌گيري گفتار ـ زبان، شنوايي، برگه سنجش آگاهي والدين، مقياس افسردگي ـ اضطراب ـ استرس والدین و پرسشنامه ميزان رضايتمندي شركت‌كنندگان استفاده شد

نتایج: يافته‌ها نشان داد اين دورۀ آموزشي باعث افزايش سطح آگاهي والدين در مورد بيماري و راه‌هاي كمك به كودك شد (P<0.001) و والدين كيفيت اين دوره آموزشي را در حد مطلوب ارزيابي كردند. كاهشی در ميزان اضطراب، افسردگي و استرس والدين به دست نیامد

بحث ونتيجه‌گيري:دوره‌هاي آموزشي گروهي والدين می تواند آگاهي والدين رادرمورد کودک و درمان آن به طور معناداري افزايش دهد.مطالعات تکمیلی با نمونه بیشتر و سنین مختلف پیشنهاد می شود

كليد واژه‌ها: اوتيسم، آموزش گروهي،آموزش والدين اوتيستيك

 


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.