دوره 7، شماره 1: 1390

بررسي تاثير یکدوره برنامه تمريني بر ميزان دامنه حركتي گردن و گردن درد افراد غيرورزشكار

امير لطافت کار, مهراب تقوي, محمدحسين عليزاده, مليحه حدادنژاد, حميدرضا نوروزي

DOI: 10.22122/jrrs.v7i1.156

چکیده


مقدمه: بعد از کمردرد، گردن درد شايع­ترين درد موجود در افراد (بخصوص در بین سالمندان) است. هدف این پژوهش بررسي تاثير یک دوره برنامه تمريني بر ميزان دامنه حركتي گردن و گردن درد افراد غيرورزشكار بود.

مواد و روش­ها: 60 آزمودنی سالمند (24 مرد و 36 زن) با میانگین سن 5/4± 56 سال و با میانگین وزن 4/4 ± 71 کیلوگرم بصورت داوطلبانه جهت اجرای این پژوهش انتخاب شدند. برنامه ورزشي اجرا شده شامل تمرينات كششي (سه ماه) و تقويتي (سه ماه) براي عضلات ناحیه گردني همراه با ابزارهای حمایت­گر خارجی در طول دوره درمان بود. برنامه تمرینی با يك ست[1] و هشت تكرار (در جلسه اول) شروع و در جلسه آخر با سه ست و 16 تكرار پايان يافت. براي اندازه­گيري قوس گردني، عكس­هاي راديوگرافي از نماي جانبي گرفته شده و ميزان زاويه لوردوز گردني با استفاده از روش كاب از مهره 1 تا 7 گردني محاسبه گرديد. برای اندازه­گیری انعطاف­پذیری عضلات گردن از دستگاه انعطاف­سنج، از سیستم بصری اندازه­گیری درد برای اندازه­گیری درد، از فلكسومتر ليتون جهت اندازه­گيري دامنه حركتي گردن و از داينامومتر براي اندازه­گيري قدرت عضلات اكستنسور گردن استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون­های تی مستقل و تی زوجی استفاده شد (P≤ 0.05)

یافته­ ها: ميزان دامنه حركتي گردن در چهار جهت و ميانگين قدرت عضلات اكستنسور گردن پس از اجرای پروتكل تمرینی در گروه تجربي افزايش قابل ملاحظه­اي پيدا نموده و قوس گردني و نمرات درد آزمودني­ها كاهش يافت

بحث ­و ­نتیجه ­گیری: براساس نتایج این پژوهش نتیجه­گیری می­شود احتمالاً بتواند منجر به کاهش گردن درد شود. از مکانیزم­هایی که به موجب آن، گردن درد افراد با برنامه تمرینی کاهش یافته است می­توان به افزایش دامنه حرکتی در گردن، افزایش قدرت عضلات اکستنسور و کاهش زاویه لوردوز گردنی اشاره کرد

واژگان ضروری: گردن درد، برنامه تمرینی، لوردوز گردنی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.