دوره 10، شماره 4: 1393:569-580

بررسی تأثیر باورهای مذهبی در سلامت عمومی و شادکامی مادران کودکان کم¬توان ذهنی و عادی

عليرضا بخشايش

DOI: 10.22122/jrrs.v10i4.1544

چکیده


مقدمه: تولد و حضور كودكي با كم‌تواني ذهني در هر خانواده­ مي‌تواند رويدادي نامطلوب و چالش‌زا تلقي شود. در چنين موقعيتي همه اعضاي خانواده به ويژه مادران در معرض خطر ابتلا به مشكلات مربوط به سلامت عمومی قرار مي‌گیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر باورهای مذهبی در سلامت عمومی وشادکامی مادران کودکان کم‌توان ذهنی و عادی بود.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های همبستگی بود. نمونة پژوهش شامل 131 مادر کودک کم توان ذهنی بود که به روش تمام­شماری انتخاب شدند و 131 مادر کودک عادی که از طریق همتاسازی با گروه نمونه انتخاب شدند و در نهایت، پرسشنامه­های سلامت عمومی، شادکامی آکسفورد و باورهای اساسی مذهبی برای استخراج داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت و داده­های به­دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون­های رگرسیون و همبستگی تحلیل شد.

یافته‌ها: یافته­های این پژوهش نشان داد بین باورهای مذهبی و سلامت عمومی مادران کودکان کم توان ذهنی و عادی به ترتیب (817/0r=) و (932/0r=) همبستگی معناداری وجود دارد و نمرات باورهای مذهبی مادران کودکان کم­توان ذهنی کمتر از مادران کودکان عادی بود (01/0p<). همچنین بین باورهای مذهبی و شادکامی مادران کودکان کم­توان ذهنی همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت (907/r=). مادران دو گروه در میزان باورهای مذهبی، شادکامی و سلامت عمومی با هم تفاوت معنادار داشتند (01/0p<).

نتیجه‌‌گیری: بر اساس یافته­های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که، مادران کودکان کم‌توان ذهنی نسبت به مادران کودکان عادی در یافتن معنای شادکامی در زندگی، سلامت عمومی و تحکیم اعتقادات مذهبی خود دچار مشکلات بیشتری هستند.

کلید واژه‌ها: باورهای مذهبی، سلامت عمومی، شادکامی، کودکان کم­توان ذهنی، مادران کودکان کم­توان ذهنی

 


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.