دوره 7، شماره 1: 1390

بررسی ارتباط مهارت آگاهی واجی وعملکرد ریاضی در دانش آموزان پايه اول دبستان

اخترالسادات ترابي پور, ناهيد بهارلوئي, مهدي تذهيبي

DOI: 10.22122/jrrs.v7i1.153

چکیده


مقدمه:

  یادگیری عددی یکی از اجزای اساسی آموزش است ونقص در ادراک ریاضی نه تنها عملکرد در مدرسه بلکه عملکرد زندگی روزمره را آسیب می رساند. مطالعات تجربی کمی در زمینه ی فاکتورهای شناختی موثر بر مهارت ریاضی به ویژه در میان کودکان دبستانی انجام شده است.لذا لازم است فاکتورهای شناختی زیر بنایی در رشد توانایی ریاضی در جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد وازآنجاییکه  در حل مسائل این حوزه ی تحصیلی از پردازش صداهای گفتاری استفاده می شود، آگاهی واجشناختی می تواند از جمله این  فاکتورها باشد. 

مواد وروشها:

این مطالعه  توصیفی تحلیلی ومقطعی بود و70دانش آموز پایه اول که دارای هوش طبیعی بوده وسابقه مردودی در پایه اول ومشکلات شنوایی وزبانی نداشتتند به صورت تصادفی انتخاب شدندوتحت آزمون آگاهی واجی وآزمون ریاضات ایران کی مت قرار گرفتند. پس از اجرای آزمون برطبق دفترچه ی راهنما امتیازهای آن در برگه های مربوطه ثبت شد و اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار SPSSمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

    یافته ها:

مهارت کل آگاهی واجی و کل عملکرد ریاضی با یکدیگر ارتباط دارند(ضریب همبستگی 947/0)وهمچنین بین نمره ی هر یک ا ز خرده آزمونهای مهارت آگاهی واجی و نمره ی هر یک از خرده آزمونهای عملکرد ریاضی در نمونه مورد بررسی ارتباط معناداری وجود داردو بیشترین ارتباط مربوط به  حذف واج میانی وشمارش با ضریب همبستگی    74/0  و کمترین ارتباط مربوط به  تجزیه واجی و هندسه  با ضریب همبستگی 42/0  می باشد. 

بحث:

  نتایج پژوهش حاضر با سایرپژوهش های انجام شده همخوانی دارد ضریب همبستگی میان دو متغییر در پژوهش های انجام شده متفاوت است که می توان علت را به تفاوت در تعداد متغییر های مورد پژوهش ،تقسیم بندی متفاوت از مهارت آگاهی واجی و عملکرد ریاضی ،آزمون های متفاوت استفاده شده در پژوهش ها نسبت داد. 

   کلید واژه ها: عملکرد ریاضی، آگاهی واجی،دانش آموز سال اول دبستان 

 


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.