دوره 7، شماره 2: 1390

بررسی روایی و اعتبار نسخه ي فارسي آزمون واژه یابی ویرایش دوم در دانش آموزان طبیعی 8-6 ساله ابتدایی

عليرضا طاهری, ناهيد بهارلوئي, منصوره پيرمراديان, ليلا قسيسين, احمد صالحي

DOI: 10.22122/jrrs.v7i2.151

چکیده


مقدمه:  یکی از شاخص های مهم که به بررسی و ارزیابی زبان می پردازد توانایی واژه یابی است. ارزیابی های رسمی از مرسوم ترین راه های ارزیابی این توانائی است. آزمون واژه یابی ویرایش دوم یک آزمون رسمی می باشد . با توجه به این که در کشور ما هیچ ابزار رسمی برای ارزیابی این توانایی وجود ندارد، در این مطالعه روایی و اعتبار این آزمون در کودکان 6 تا 8 ساله ی شهر اصفهان تعیین گردید

مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي مقطعي بود. آزمون واژه یابی ویرایش دوم پس از ترجمه و تغییرات لازم بر 140 دانش آموزابتدائی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند اجرا شد. سپس با استفاده از نظریه ی سوال پاسخ نتایج تحلیل شد

 یافته ها: میانگین نمرات واژه یابی و درجه دشواری و قدرت تمیز سوالات آزمون محاسبه ونتایج آن اعلام شد. اعتبار آزمون در فرم ابتدائی برابر با 0.84 بود

بحث: میانگین نمرات واژه یابی دانش آموزان فارسی زبان در سطح پایین تری نسب به همتایان انگلیسی زبان قرار دارد و این موضوع می تواند به دلیل بالاتر بودن درجه ی دشواری سوالات آزمون برای دانش آموزان فارسی زبان باشد

کلید واژه  ها: واژه یابی، آزمون واژه یابی ویرایش دوم

(TWF-2) ، اعتبار، روایی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.