دوره 7، شماره 1: 1390

تأثير 8 هفته تمرين درماني منتخب و برنامه خود درماني با بروشور روي ميزان قدرت و دامنه حرکتي گردن در مبتلایان به گردن درد مزمن

حسين طاهري, رضا مهدوي‌نژاد, وازگن ميناسيان, عبدالکريم کريمي

DOI: 10.22122/jrrs.v7i1.148

چکیده


چکيده

زمينه و هدف: گردن درد يکي از اختلالات شايع در کاربران رايانه مي­باشد.هدف از اين مطالعه بررسي تأثير 8 هفته تمرين درماني منتخب و  برنامه خود درماني با بروشور بر ميزان قدرت و دامنه حرکتي گردن در بيماران با گردن درد مزمن مي­باشد.

مواد و روش­ها: جامعه آماري اين تحقيق شامل 66 بيمار مبتلا به گردن درد مزمن باميانگين سني (10/3 ± 19/39سال) بودند.براي سنجش ميزان قدرت ايزومتريک عضلات گردن از دينامومتر دستي (power track commander II)، و براي اندازه­گيري دامنه حرکتي از گونيامتر استفاده شد. براي تحليل داده­ها ابتدا مقادير اختلاف پيش آزمون و پس آزمون محاسبه و سپس از طريق آزمون ANOVA مورد ارزيابي قرار گرفتند)05/0(P<.

يافته­ها: نتايج نشان داد بين ميانگين قدرت عضلات گردن سه گروه­ تفاوت معني داري وجود دارد )05/0(P<. مقايسه دامنه حرکتي گردن درگروه­هاي مختلف، حاكي از آن است كه دامنه حركتي گردن گروه تمرين درماني منتخب بجز در حرکت چرخش به چپ، در حرکات ديگر با دامنه حركتي گردن دو گروه ديگر  تفاوت معنا­داري دارد.اما گروه خود درماني با بروشور تنها در حرکت چرخش به راست با گروه کنترل تفاوت معنا­دار داشت )05/0(P<.

بحث و نتيجه گيري: بطور كلي مي توان نتيجه گيري نمود كه برنامه تمرين درماني منتخب زير نظر مربي، مي تواند نتايج سودمندتري در افزايش قدرت عضلات و دامنه حرکتي گردن در جهات مختلف نسبت به روش خود درماني با بروشور  داشته باشد.

واژه هاي کليدي: دامنه حرکتي، قدرت ايزو متريک، تمرين درماني، گردن درد مزمن.


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.