دوره 6، شماره 2: 1389

ارتباط بین مهارت خواندن با حافظۀ بینائی ناکلمه ها در دختران پایه اول ابتدايي

ناهيد بهارلويي, ساغر غلامي, مائده شريعت, ميترا نيكزاد

DOI: 10.22122/jrrs.v6i2.146

چکیده


چكيده:

خواندن یکی از اصلی ترین ابزارهای یادگیری می باشد.همچنین از مهم ترین مهارتهایی که دانش آموزان در دورۀ ابتدائی به آن دست می یابند ، یادگیری خواندن است. شکست تحصیلی تا حد زیادی به سبب بی کفایتی مهارتهای خواندن رخ می دهد. از سوی دیگر در همۀ یادگیریها حافظه نقش مهمی را ایفا می کند و مشکلات حافظه در بسیاری از کودکان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری با فرایندهای دیداری یا شنیداری گوناگون پیوند دارد و نیز امکان دارد دانش آموزان مبتلا به کاستیهای حافظه دیداریاز تشخیص حروف در کلمات و یا توالی صداها در یک کلمه با مشکل روبرو  شوند.

مواد و روش‌ها:

این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی – تحلیلی بوده است. تعداد 100نفراز  دانش آموزان دختر پایه اول ، شهر اصفهان به طور تصادفي انتخاب شدند كه براي اولين بار  در پايه اول درس مي خواندندو از نظر بینائی و شنیداری وبهره هوشي سالم بوده و مشکلات خواندن و اختلالات تولیدی یا روانی گفتار نداشتند.آزمون خواندن در مورد هر نمونه اجرا و  در حين خواندن صدای او ضبط می شد وسپس باشمارش  تعداد خطاها نمره درستی خواندن وبا گرفتن زمان خواندن متن نمره سرعت خواندن محاسبه گرديد. آزمون حافظه بينايي ناكلمه ها اجراونتايج آن ثبت گرديد. 

يافته ها:

نشان داد بین درستی خواندن و حافظه بینائی ناکلمه ها در نمونه های مورد بررسی ارتباط معنی داری وجود دارد(318 r=/ و01/0p=). بین نمره سرعت خواندن و نمره حافظه بینائی ناکلمه ها در نمونه های مورد بررسی همبستگی وجود ندارد(051r=/ و61/0p=).

نتيجه گيري : در تحليل بدست آمده از اين پژوهش مي توان گفت مهارتهایی نظیر رمز گشایی و حافظه بینائی هر دو در امر خواندن ، بخصوص ، در درستی خواندن نقش مهمی را دارند

 كليد واژه ها:

مهارت  خواندن، درستي خواندن، حافظه بینائی ناکلمه ها، سرعت خواندن ،پايه اول


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.