دوره 10، شماره 2: 1393:335-345

ترجمه و بررسی روایی وپایایی پرسشنامه مقیاس فردی لکنت

بيژن شفيعي, سيد شهاب الدين حسيني نسب, ميثم شفيعي, عباس پورابراهيم عمران

DOI: 10.22122/jrrs.v10i2.1442

چکیده


چکیده: 

 زمینه و هدف: مقیاس­های­ ­ فردی ابزارهایی هستند که اختلال را از دیدگاه فرد مبتلا بررسی می­کنند. پرسشنامه­ی­­ مقیاس فردی لکنت (sss) به غربالگری سه حیطه شدت لکنت، اجتناب و جایگاه کنترل در یک مجموعه­­ی واحد می­­پردازد که می­تواند ضرورت نیاز به ارزیابی بیشتر جنبه های مختلف لکنت را نشان دهد. هدف اين تحقيق، ترجمه و تعيين روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه­ی مقیاس فردی لکنت بود.

روش بررسی: با اجراي يك مطالعه آزمايشي بر روي 17  فرد داراي لكنت و انجام يك مصاحبه نيمه ساختمند با آنها روايي صوري و ثبات دروني پرسشنامه­ی مقیاس فردی لکنت (Subjective stuttering scale:SSS) بررسي شد. درمرحله بعد20 فرد بزرگسال داراي لكنت پرسشنامه­ی تعديل يافته را به همراه آزمون فهرست ادراکی لکنت PSI)perception of stuttering inventory)،مقیاس جایگاه کنترل رفتار                         behavior scale LCB)locus of control) و محاسبه درصد لکنت از نمونه گفتاری ضبط شده­ی آنها به منظور بررسي روايي همزمان، تكميل نمودند.

يافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به میزان  Cronbach's alpha محاسبه شده(α=0/92) مقیاس از پایایی بالایی برخوردار است. در بررسی روایی همزمان، بین مقیاس درصد هجاهای لکنت شده(SS%) و سوال 1 پرسشنامه « SSS» ( 67/0 r =01/0= α) همبستگی معنی­داری وجود دارد و همچنین بین زیرآزمون اجتناب در پرسشنامه « SSS» و زیرآزمون اجتناب در پرسشنامه  « PSI» همبستگی معنی­داری وجود دارد ( r = 0/75 و α = 0/05 )، اما  بین زیرآزمون حوزه کنترل پرسشنامه « SSS» و پرسشنامه «LCB» همبستگی معناداری وجود ندارد    r = 0/15). ). هم چنین مقیاس از روایی سازه­ی مناسبی برخوردار می باشد.

 

نتيجه گيري:  با توجه به نتایج بدست آمده مي­توان اظهار داشت كه نسخه فارسي مقیاس فردی لکنت از روایی و پایایی مناسب برخوردار است.

کلید واژه ها: لکنت، ارزیابی، خود ارزیانی، جایگاه کنترل، اجتناب،مقیاس فردی لکنتتمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.