دوره 10، شماره 1: 1393:203-217

مروري بر ويژگي هاي پتانسيل هاي عضلاني برانگيخته دهليزي با تأكيد بر پاسخ گردني

مرضيه معلمي, فهيمه حاجي ابوالحسن, محمد حسين نيلفروش

DOI: 10.22122/jrrs.v10i1.1437

چکیده


مقدمه:ظهور نسبتاً جديد آزمون VEMP گردني و متعاقب آن VEMP چشمي، عرصه جديدي از ارزيابي سيستم وستيبولار را فرا روي شنوايي شناسان و محققان سيستم شنوايي وستيبولي قرار داده است. با توجه به مسير عصبي خاصي كه در طي ثبت اين پتاسيل مورد ارزيابي قرار مي گيرد مي توان آن را به عنوان آزموني مكمل، جهت بررسي سيستم تعادلي تلقي كرد. هدف اين مطالعه فراهم كردن مروري از آخرين اطلاعات درباره ي روش هاي مختلف استفاده شده براي ثبت پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي و بررسي  تغيير اين پتانسيل در بيماري هاي مختلف درگير كننده ي سيستم وستيبولار بود.

مواد و روش ها: جستجو بين مقالات 10 سال اخير با كليد واژه ي پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي در بانك هاي اطلاعاتيGoogle Scholar،PubMed ،Ebsco ، Science Direct و همچنين كتب مرجع مرتبط با موضوع انجام شد.

يافته ها: از 58 مقاله براي بسط و توضيح مفاهيم اصلي و روش هاي استفاده شده براي انجام VEMP استفاده شد.

نتيجه گيري: با انجام صحيح آزمونVEMP و حذف عوامل مخدوشگر تأثير گذار بر پاسخ، و با تكيه بر نتايج تحقيقات معتبر در اين زمينه مي توان از آن به عنوان ابزار تشخيصي مهمي در ارزيابي بيماري هاي مختلف درگير كننده ي وستيبول و بررسي روند درمان اين بيماري ها بهره گرفت.

كليد واژه ها: پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي، سيستم وستيبولار، بيماري هاي وستيبولار، ساكول


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.