دوره 6، شماره 2: 1389

بررسی تأثیر اسپیلنت حمایت کننده مچ دست بر قدرت مشت كردن در بيماران مبتلا به سندروم کانال کارپ ایدیوپاتیک

مسعود رفيعائي, ساناز شيراني, سلماز شيراني

DOI: 10.22122/jrrs.v6i2.143

چکیده


چکیده

مقدمه: سندروم کانال کارپ از جمله ضايعاتي است كه شيوع نسبتا زيادي بخصوص در میانسالی و اغلب در خانمها دارد.  با توجه به اهميت مچ دست و نقش مهم آن در انجام فعاليت هاي روزانه و شيوع نسبتا بالاي اين عارضه در جامعه و بدنبال تحقيقات و درمانهاي غيرجراحي این عارضه بر آن شديم تا تأثير استفاده از اسپیلنت حمایت کننده مچ دست را بر کاهش درد ، كاهش علائم سندروم كانال كارپ و افزایش قدرت مشت كردن دست پس از استفاده از حمایت کننده های مچ دست در افراد مبتلا به سندروم کانال کارپ ایدیوپاتیک و كاهش علائم باليني و كلينيكي در اين ناحیه را بررسي كنيم.

هدف: بررسی میزان تأثیر اسپیلنت حمایت کننده مچ دست برقدرت مشت كردن دربيماران مبتلا به سندروم کانال کارپ ایدیوپاتیک

مواد و روشها:  28 بیمار مبتلا به سندروم کانال کارپ پس از گذراندن مراحل غربالگري، بطور تصادفی به دو گروه 14 نفره تقسیم شدند، به اینصورت که گروه اول از درمان اسپیلنت و گروه دوم بدون ورود مداخله کننده ها وارد تحقیق شدند و در قبل و 3 هفته پس از اعمال مداخله، اندازه قدرت مشت كردن دست، میزان شدت درد و بی حسی آنها مورد بررسي قرار گرفت. اسپیلنت ها مچ دست را در حالت نوترال قرار داده و بیماران این اسپیلنت ها را در طول شب استفاده کردند.

نتایج:  میزان علائم بیماری (سوزش و مورمور شدن) بطور معنی داری در گروه آزمون کاهش یافت و قدرت مشت کردن افزایش یافت و بنابراین مشخص شد استفاده از اسپیلنت حمایت کننده مچ دست باعث کاهش علائم بیماری سندروم کانال کارپ می‌شود.

بحث: بر اساس يافته ها استفاده از اسپيلنت حمايت كننده مچ دست مي‌تواند باعث كاهش علائم بيماري و افزايش قدرت مشت كردن و افزايش كارائي مچ دست گردد.

کلید واژه ها: سندروم کانال کارپ، قدرت مشت کردن، درد


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.