دوره 10، شماره 2: 1393:292-305

بررسی اثربخشی تمرینات اصلاحی بر مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در راه رفتن دانش آموزان پسر مبتلا به صافی کف پا

مصطفي پاينده, ناهيد خوشرفتار يزدي, احمد ابراهيمي عطري, محسن دماوندي

DOI: 10.22122/jrrs.v10i2.1419

چکیده


چکیده :

مقدمه: در بعضی افراد به دلیل عدم کارکرد مناسب عضلات پا، قوس کف پایی دچار افت شده و به نظر مي رسد که نيروي عکس العمل زمین این افراد نیز نسبت به افراد داراي پاي نرمال، به علت کاهش جذب نیرو توسط این قوس دچار تغییر شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی تمرینات اصلاحی بر مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن کودکان مبتلا به صافی کف پا بود.

مواد و روش ها: در این تحقیق 30 نفر دارای ناهنجاری کف پای صاف به شکل تصادفی و همگن در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. افراد گروه مداخله 24 جلسه به مدت دو ماه هر هفته سه جلسه در تمربنات اصلاحی شرکت کردند. برای اندازه گیری نیروی عکس العمل زمین از دستگاه صفحه نیروی سنج(force plate)  دقیقا قبل و بعد از تمرینات اصلاحی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون هاي پارامتري t همبسته و t مستقل(  independent t-test و paired sample t-test) استفاده شد( 05/0≥ p).

نتایج : نتایج این تحقیق نشان داد که مولفه عمودي نيروي عکس العمل زمين در زمان انتقال وزن بر روي پاشنه(01/0=p) و پنجه (03/0=p) در مرحله Stance در گروه مداخله بعد از 8 هفته تمرين اصلاحي به طور معني داري کاهش پيدا کرده است. ولي درزمان تماس کف پا با زمين، اختلاف معني داري بين دو گروه مشاهده نشد(05/0<p).

 بحث: بر اساس یافت های این تحقيق می توان نتیجه گرفت، حرکات اصلاحی می تواند کارایی قوس های کف پایی را جهت جذب نیروهای وارده افزایش و نیروی عکس العمل زمین افراد دارای کف پای صاف را در دو مرحله انتقال وزن بر روی پاشنه و انتقال وزن بر روی پنجه کاهش دهد.

کلید واژها : صافی کف پا، تمرینات اصلاحی، دستگاه نیروی سنج(force plate)، مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین، دانش آموزان پسر


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.