دوره 6، شماره 2: 1389

بررسی پاسخ های بیانی کودکان 2/5 ساله ی فارسی زبان به آزمون تصویری بیان اسامی

امين مدرس زاده

DOI: 10.22122/jrrs.v6i2.141

چکیده


چکیده

مقدمه: این پژوهش به منظور بررسی توصیفی پاسخ­های کود کان فارسی­زبان طبیعی 2/5ساله به آزمون تصویری بیان اسامی در حجم نمونه­ای مناسب از لحاظ آماری، انجام شد.

 مواد و روش­ها: تعداد 60 کودک2/5 ساله از 32 مهد کودک در شهر اصفهان به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله‌ای انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده­های به دست آمده از آزمون تصویری بیان اسامی، با استفاده از روش­های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات، درصد پاسخ­های صحیح) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.

یافته­ها: این پژوهش نشان داد که آیتم­های مربوط به مقوله­ی «اعضای بدن» و «پوشاک»، از بیشترین درصد پاسخ­های صحیح در این گروه سنی برخوردارند. از طرفی آیتم­های انتزاعی، آیتم­هایی که اهمیت یا کاربرد کمی برایکودک در این سنین دارند و آیتم­هایی که کودک تجربه­ی اندکی از آنها دارد، همگی دارای درصدهای پایینی هستند.

بحث و نتیجه­گیری: آزمون بیان اسامی به خوبی نمی‌تواند توانایی بیان اسامی را در گروه­ سنّي مورد مطالعه نشان دهد و دارای نواقصی چون کمی تعداد آیتم­ها در اکثر مقولات و کیفیت نامطلوب بعضی از تصاویر است که باید اصلاح شود. همچنین با توجه به داده­های این پژوهش می­توان به ویژگی­های اساسی ایتم­های انتخابی جهت آموزش اسامی پی برد.

کلیدواژه­ها: کودک، رشد واژگانی، بیان اسامی، آزمون تصويري بيان اسامي.

 


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.