دوره 6، شماره 2: 1389

بررسی تاثیر آموزش تمرینات درمانی و مراقبت های عمومی از طریق پمفلت بر کاهش گردن درد

عبدالکريم کريمي, فريده مظفري, حوريه کمال الديني, صغرا جوکار

DOI: 10.22122/jrrs.v6i2.139

چکیده


مقدمه: یکی از مشاغلی که پتانسیل ایجاد مشکلات عضلاني-اسکلتی به ویژه گردن درد را دارد دندانپزشکی است.از آنجاییکه نتیجه قاطعی در مورد تأثیر مداخله آموزشی بر کاهش علائم گردن درد در مقایسه با سایر مداخلات درمانی وجود ندارد، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آموزش تمرینات درمانی و مراقبت های عمومی گردن از طریق پمفلت بر میانگین مقیاس درد و ناتوانی گردن (NPDS) در دندانپزشکان می باشد.

مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تجربی آینده نگر و آسان می باشد. افراد مورد مطالعه را 30 دندانپزشک تشکیل می دادند که 23 نفر آنها مرد و 7 نفر آنها زن بودند.افراد مورد مطالعه به روش آسان از بین دندانپزشکان شهر اصفهان ضمن مراجعه به محل کار آنان در صورت دارا بودن شرایط ورود به مطالعه انتخاب شدند.پارامترهاي مورد بررسی در این تحقیق، میزان درد و ناتوانی ناشی از گردن درد بود که بوسیله ی پرسشنامه مقیاس درد و ناتوانی گردن (NPDS)  ارزیابی شد. جمع آوری اطلاعات و ارائه پمفلت آموزشی درمانی در طی سه مرحله قبل و بعد از مداخله آموزشی درمانی و 6 هفته پس از آن انجام شد.

نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که آموزش از طریق پمفلت در دندانپزشکان مورد مطالعه با در نظر گرفتن دوره ی 4 هفته ای برای انجام تمرینات، نمره ی درد و ناتوانی گردن را در آنان بعد از مداخله ی آموزشی درمانی و همچنین در Follow up شش هفته ای نسبت به زمان قبل از مداخله ی به طور چشمگیری کاهش می دهد .(P-Value < 0/001)

بحث و نتیجه گیری: توصیه می گردد به نقش آموزش بهای بیشتری داده شود.البته با توجه به افت تأثیر آموزش های پمفلت در زمان Follow up شش هفته ای نسبت به پایان دوره ی 4 هفته ای انجام تمرینات، پیشنهاد می شود که تمرینات پمفلت در مدت طولانی تری انجام شود و هر چند ماه یکبار تکرار تمرینات جهت یادآوری ضروری به نظر می رسد.

کلید واژه ها : پمفلت آموزشی، تمرین درمانی، گردن درد، دندانپزشک.


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.