دوره 10، شماره 2: 1393:269-280

تاثیر تمرینات منتخب یوگا بر تعادل پای غالب و غیر غالب زنان میانسال

علي اشرف خزائي, نسرين کهريزي, راحيل رازقي

DOI: 10.22122/jrrs.v10i2.1383

چکیده


چکیده

مقدمه: تعادل یکی از مفاهیم مهم در دوران سالمندی است. بهبود تعادل در دوران میانسالی میتواند از سقوط سالمندان که هزینه های روانی و مالی بسیاری را به جامعه تحمیل می کند، پیشگیری کند. عدم توازن بین تعادل پای غالب و غیر غالب بدن نیز می توانند منجر به بروز برخی مشکلات شود. بنابراین بررسی میزان تاثیر تمرینات مشابه بر عضو غالب و غیر غالب بدن می تواند از بروز هر گونه مشکل ناشی از عدم توازن بین اعضای بدن جلوگیری کند.

مواد و روش ها: 22 زن میانسال (میانگین سنی 89/4±18/54)، بدون هیچگونه سابقه بیماری در این تحقیق شرکت کردند. در جلسه اول تعادل پویا با استفاده از آزمون ستاره و تعادل ایستا توسط ایستادن بر روی یک پا در پای غالب و غیر غالب اندازه گیری شد. شرکت کنندگان 24 جلسه به اجرای تمرینات منتخب یوگا پرداختند. در جلسه آخر تعادل پویا و ایستا مجددا اندازه گیری شد.

یافته ها: نتایج آزمون تی نشان داد که تعادل ایستا و پویا در پای غالب و غیر غالب به طور معناداری پس از 8 هفته تمرین یوگا افزایش یافت (p<0.05). همچنین بین میزان بهبود پای غالب و غیر غالب در تعادل پویا تفاوت معناداری یافت شد (p<0.05). اما تعادل ایستای هر دو پا به یک اندازه بهبود یافته بود.

نتیجه گیری: می توان به این نتیجه رسید که تمرینات یوگا منجر به افزایش تعادل ایستا و پویا در هر دو پا می شود. تعادل پویای پای غیر غالب به طور معناداری بیشتر از پای غالب بهبود یافته بود اما تعادل ایستای پای برتر و غیر برتر به یک میزان افزایش یافت. بنابراین به نظر می رسد که در درمان های کلینیکی و تمرینات ورزشی تفاوت های موجود در تاثیرپذیری پای غالب و غیر غالب از تمرین باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه: پای غالب، پای غیر غالب، تعادل، یوگاتمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.