دوره 6، شماره 2: 1389

بررسي مدت زمان پاسخ دهي در تكليف ناميدن تصاوير اسامي در كودكان طبيعي

محبوبه نخشب, فريبا محمودي, فائزه اسدالله پور

DOI: 10.22122/jrrs.v6i2.138

چکیده


چكيده

زمينه و هدف: تکلیف نامیدن تصویر شیوه ای متداول جهت ارزیابی و درمان اختلالات زبانی در کودکان محسوب میشود. مدت زمان نامیدن تصویر در کودکان طبیعی معیاری مناسب جهت مقایسه ی این مهارت در کودکان دچار انواع اختلالات زبانی است. هدف از اين پژوهش، تعيين مدت زمان پاسخ دهي در تكليف ناميدن تصاوير اسامي در كودكان طبيعي 4 ساله و مقایسه ی این مقدار در دو جنس بود .

روش بررسي: اين پژوهش ،يك مطالعه توصيفي و از نوع مقطعي مي باشد .در اين مطالعه 61 کودک 4ساله  مهدكودك هاي شهر اصفهان به صورت تصادفي انتخاب شدند . با استفاده ازنرم افزار DMDX براي هر كدام از نمونه ها مدت زمان پاسخ دهي به تصوير محاسبه شد .نمونه ها همه يك زبانه و سالم بودند. ابزار پژوهش 15 تصوير از تصاوير آشنا و دو هجايي بود. كودك بايد به محض نمايش تصوير بر روي صفحه كامپيوتر آن تصوير را مي ناميد. از نرم افزار SPSS   براي تجزيه و تحليل استفاده شد.

يافته ها: ميانگين كل مدت زمان پاسخ دهي95/ 1682  محاسبه  شده است و  ميانگين مدت زمان پاسخدهي درپسران 5/1656و ميانگين مدت زمان پاسخ دهي در دختران4/ 1709 و56/ Pvalue= مي باشد كه نشان مي دهد كه ميانگين مدت زمان پاسخ دهي در دختر و پسر تفاوت معناداري ندارد .

نتيجه گيري: كودكان 4 ساله طبيعي در ناميدن تصاوير كلمات دو هجايي به طور ميانگين سرعتي معادل 1682.95 دارندكه اين ميزان در دختران و پسران تقريبا" با هم برابر است.

واژه هاي كليدي : مدت زمان پاسخ دهي- ناميدن تصوير- پردازش اطلاعات

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.