دوره 10، شماره 4: 1393:539-548

تاثير تمرين حرکت پرس پا نشسته بر قدرت اکستنشن زانوی سالمندان

کرار خواجه نعمت, حيدر صادقي, منصور صاحب الزماني, سميه نظري

DOI: 10.22122/jrrs.v10i4.1370

چکیده


مقدمه: کاهش قدرت و حجم عضلانی همراه با افزایش سن مسئله شناخته شده ای است که همراه با کاهش قابلیتهای عملکردی می باشد. کاهش قدرت عضله چهارسررانی به عنوان یکی از عوامل پیش بینی کننده افتادن و ترس از افتادن در سالمندان می باشد. با توجه به اهميت قدرت عضله چهارسررانی در سالمندان، هدف از انجام این تحقيق تاثير تمرين حرکت پرس پا نشسته بر قدرت اکستنشن مفصل زانوی سالمندان بود.

مواد و روش ها: 24 مرد سالمند (با ميانگين و انحراف استاندارد سني 6±41/61 سال، وزن: 2/6±9/75 کیلوگرم، قد: 2/5±31/173 سانتی متر) به طور تصادفی به دو گروه تمرين قدرتی و کنترل تقسيم شدند. تمرين قدرتي شامل حرکت پرس پا نشسته با دستگاه، با شدت 70% 1RM در يک ست 12 تکراري به مدت هشت هفته و هفته اي دو جلسه در گروه تمرين قدرتی به اجرا درآمد. در اين مدت گروه کنترل به فعاليتهاي روزمره خود مشغول بودند. با استفاده از دستگاه ایزوکینتیک بایودکس سیستم 3 (/sec°60)، قدرت ایزوکینتیک اکستنشن زانو پای برتر و غیر برتر براي هر دو گروه قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه گيري شد.

يافته ها: پس از هشت هفته تمرین قدرتی، قدرت اکستنشن مفصل زانو پای برتر و غیر برتر در گروه تمرینی به طور معني داري افزايش يافت (به ترتيب 002/0p= و 003/0p=) در حالی که اين تغييرات براي گروه کنترل معني دار نبود (به ترتيب 220/0p= و 168/0p=).

نتيجه گيري: هشت هفته دو جلسه ای تمرين قدرتی شامل يک ست 12 تکراري از حرکت پرس پا نشسته با دستگاه با 70% 1RM ممکن است منجر به بهبود قدرت اکستنشن زانوی سالمندان شود. 

کلید واژه ها: حرکت پرس پای نشسته، قدرت عضله چهارسررانی، افراد سالمند. 


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.