دوره 6، شماره 2: 1389

روي نقاط طب سوزني در بيماران مبتلا به سندرم درد مايوفاشيال در ناحيه گردن Ga. AL. AS تعيين اثرات درماني ليزر كم توان

سيد محسن ميربد, پيمان قهرماني, مينا ملكيان, هاجر صرامي, نرگس ابن الشهيدي

DOI: 10.22122/jrrs.v6i2.137

چکیده


چكيده

مقدمه: سندرم د رد مايوفاشيال

(MPS ) ازشايعترين علل درگيري عضلات اسكلتال با منشاء تريگر پوينت  در يك يا چند عضله و يا بافت همبند است كه ميزان شيوع آنرا در مطالعات مختلف از 30% تا 70%  گزارش كرده اند. بر اساس مطالعات انجام شده وبه عقيده بيشتر نويسندگان، روش هاي قديمي براي كاهش علائم MPS  موقتي، ناقص و غير قابل اعتماد است؛ در صورتي كه استفاده از درمان هاي تداخلي  به عنوان درمان تكميلي و حتي درمان جايگزين نتايج مطلوبي در پي داشته است. بيشتر محققين اثرات درماني مثبت و يا منفي ليزر درماني را وابسته به روش و شدت انرژي تابيده شده مي دانند. بنابراين ضرورت انجام مطالعات بيشتر با روش ها و پارامترهاي  مختلف ليزر(شدت، طول موج، ديوريشن و ...) در بيماران مبتلا به MPS احساس مي شود. در اين مطالعه قصد داريم باانتخاب روش ليزر ‌آكوپانكچر، اثرات درماني ليزر كم توان Ga-Al-As را روي نقاط طب سوزني در بيماران مبتلا به سندرم درد مايوفاشيال در ناحيه گردن ، بررسي كنيم.

مواد وروشها: اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني و به صورت يك سويه كور مي باشد. 60 بيمار زن مبتلا به MPS در رده سني 20 تا 60 سال  به طور تصادفي به دوگروه 30 نفري تقسيم شدند. در گروه اول از ليزر روشن و گروه دوم از ليزر خاموش روي نقاط طب سوزني به روش تماسي استفاده شد و هر دو گروه  تمرين كششي عضله تراپزيوس فوقاني را هر جلسه انجام مي دادند. درمان طي 10 جلسه  به صورت يك روز در ميان  توسط يك فيزيوتراپيست انجام مي شد. گردآوري اطلاعات مربوط به متغيرهاي وابسته(اندازه  گيري  شدت درد، دامنه حركتي فعال گردن و حساسيت نسبت به فشار بر روي نقاط ماشه اي) در 4 نوبت قبل از شروع درمان، جلسه 5، جلسه 10، و يك ماه پس از درمان با پرسشنامه توسط فيزيوتراپيست ديگري انجام مي شد.

نتايج:استفاده از ليزر كم توان روي نقاط طب سوزني در بيماران مبتلا به سندرم درد مايوفاشيال در ناحيه گردن در كا هش درد حين فعاليت و استراحت ،افزايش دامنه حركتي فلكشن طرفي به چپ وراست و حساسيت نسبت به فشار در گروه درمان نسبت به گروه كنترل برتري نداشته است و هر دو گروه بهبودي نشان داده اند. ا ما در افزايش دامنه حركتي فلكشن ، اكستانسيون و چرخش به سمت راست وچپ موثر بوده است.

بحث: هر چند بهبودي در كاهش درد، افزايش دامنه حركتي  وحساسيت نسبت به فشار در هر دوگروه ديده شد ولي  در گروه درمان نتايج بهتر از  گروه كنترل بود. علت بهبودي در هر دوگروه را مي توان به تاثير تمرين كششي و رو ش تماسي ليزر كه باعث تحريك نقاط طب سوزني مي شود نسبت داد.

كليد واژه ها: سندرم درد مايوفاشيال، نقاط  طب سوزني و ليزر كم توان

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.