دوره 10، شماره 1: 1393:139-150

تاثیردوازده هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر تعادل پویای پسران کم¬توان ذهنی 11تا 14 سال

مختار سالاري اسكر, مهشيد زارع زاده, محمد تقي اميري خراساني

DOI: 10.22122/jrrs.v10i1.1363

چکیده


  

مقدمه: توجه به کنترل پاسچر در افراد کم­توان ذهنی به دلیل ضعف در اجرای وظایف تعادلی از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی دوازده هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر روی کنترل تعادل دینامیک دانش­آموزان پسر دارای ناتوانی ذهنی می­باشد.

مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از نوع  نیمه­تجربی و آزمایشگاهی می­باشد. 30 دانش آموز کم­توانی ذهنی با  بهره هوشی بین 55 تا 70 و میانگین سنی4/1±7/12 سال به صورت نمونه­گیری دردسترس انتخاب و در دو گروه کنترل و تجربی به طور تصادفی قرار گرفتند. قبل و بعد از تمرینات ادراکی- حرکتی تعادل دینامیک آزمودنی­ها توسط دستگاه بایودکس مورد سنجش قرار گرفت. دوره تمرینی 12 هفته، هفته­ای سه جلسه و هر جلسه به مدت 45 دقیقه بود. مولفه­های ادراکی حرکتی شامل: تعادل ایستا و پویا، شناسایی جهات مختلف، شناسایی بدن، ادراک فضا، حرکات هماهنگ و همزمان، ادراک بینایی، ادراک شنیداری، طرح حرکت، برتری جانبی، مهارت­های جابجایی و دستکاری بود. برای بررسی تفاوت بین پیش آزمون و پس آزمون از تست تی وابسته و برای مقایسه میزان شاخص­های تعادل و مقایسه شاخص­های تعادل در دو گروه طی پس­آزمون از آزمون آماری تحلیل کواریانس یک­سویه(ANCOVA)  با سطح معناداری 05/0 استفاده شد.

نتایج: نتایج بیانگر بهتر بودن شاخص تعادلی قدامی- خلفی (003/0=P) و شاخص تعادلی کلی (017/0=P) به طور معنی­داری طی پس­آزمون در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل بود. در حالی که شاخص داخلی-خارجی پیشرفت معناداری را نشان نداد (155/0=P).

نتیجه­ گیری: تمرینات ادراکی- حرکتی استفاده شده در این پژوهش سبب بهبود تعادل، به ویژه در جهت قدامی- خلفی در آزمودنی­های مورد پژوهش گردید.

 

کلمات کلیدی: تمرینات ادراکی- حرکتی، تعادل پویا، کم توان ذهنی


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.