دوره 10، شماره 1: 1393:35-45

بررسي روايي محتوايي نسخه فارسي «ليست ارزشيابي ناتواني کودکان(PEDI)

مرضيه مرادي عباس آبادي, نازيلا اکبرفهيمي, سيد علي حسيني, پوريا رضاسلطاني

DOI: 10.22122/jrrs.v10i1.1360

چکیده


مقدمه: با توجه به تغییر رویکرد در توانبخشی کودکان با ناتوانی، کارکرد یکی از ویژگی های موثر در کیفیت زندگی این کودکان است. «ليست ارزشيابي ناتواني کودکان» به منظور ارزیابی کارکرد در کودکان 6 ماه تا 5/7 سال طراحی شد. هدف از اين مطالعه ترجمه «ليست ارزشيابي ناتواني کودکان» به فارسي و بررسي روايي محتوايي نسخه فارسي آن  است.

مواد و روش­ ها: فرآيند ترجمه بر اساس پروژه بين­المللي کيفيت زندگي انجام شد. تهیه نسخه فارسي «ليست ارزشيابي ناتواني کودکان» طی 3 مرحله انجام شد: ترجمه (ترجمه از انگلیسی به فارسی و برگردان دوباره به انگلیسی، توسط 4 مترجم)، بررسي کيفيت ترجمه (توسط 8 متخصص توانبخشیِ مسلط به زبان انگليسي) و بررسي روايي محتوايي آن (توسط 15 متخصص توانبخشی کودکان).

یافته ­ها: پاسخ­دهندگان ترجمه فارسی «ليست ارزشيابي ناتواني کودکان» را قابل قبول دانستند. روایی محتوایی ترجمه فارسی  «ليست ارزشيابي ناتواني کودکان» نیز بدون تغییر در محتوای آن به تایید رسید.

نتیجه گیری: نتايج نشان مي­دهد که ترجمه فارسي«ليست ارزشيابي ناتواني کودکان» قابل قبول و دارای روایی محتوایی است.

کليد واژه­ ها: عملکرد کارکردي، ليست ارزشيابي ناتواني کودکان، روايي محتوايي، ابزار سنجش پیامد.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.