دوره 6، شماره 2: 1389

MSمقايسه تأثير تمرين درماني و بيوفيدبك روي بي اختياري ادرار بيماران مبتلا به

احسان قاسمي, عباسعلي پورمومني, احمد چيت ساز, مسعود اعتماديفر, ناهيد ظهيري, سيدحسين پورعزيزي, اسما علايي, زهرا اسماعيلي

DOI: 10.22122/jrrs.v6i2.136

چکیده


چكيده

عنوان: مقايسه تأثير تمرين درماني و بيوفيدبك روي بي اختياري ادرار افراد مبتلا به M.S .

مقدمه: مولتيپل اسكلروزيس شايع ترين بيماري نورولوژي پيشرونده در افراد جوان بالغ مي باشد. اين بيماري باعث تخريب ميلين در آكسونهاي عصبي شده و در نتيجه ضايعات متفاوتي را به دنبال دارد كه يكي از اين مشكلات، اختلالات ادراري است. مشكلات ادراري، جنبه هاي مختلف زندگي روزانه ي بيمار را تحت تأثير قرار داده و يك تأثير منفي بر روي كيفيت زندگي اين بيماران به دنبال دارد. تمرين درماني و الكتروتراپي به عنوان دو روش موثر درماني در بهبود اختلالات مربوط به مشكلات ادراري بيماران MS قلمداد مي شوند كه نياز به تحقيقات گسترده تر در اين زمينه لازم به نظر مي رسد.

مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع آينده نگر، شبه تجربي،غيرتصادفي و يك سويه كور بوده كه در سال 87-1386 در كلينيك هاي فيزيوتراپي وابسته به دانشكده علوم توانبخشي اصفهان انجام شده است.

در اين مطالعه 42 بيمار با داشتن شرايط ويژه، انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه 21 نفره تقسيم شدند كه طي 10 جلسه به صورت يك روز در ميان، يك گروه تحت درمان تمرينات سوييس بال و گروه ديگر تحت درمان بيوفيدبك قرار گرفتند.

اطلاعات حاصل از انجام تمرينات، قبل از درمان، بعد از درمان و هنگام Follow  up يك ماهه جمع آوري گرديد.به منظور بررسي ميزان بي اختياري ادرار از پرسشنامه ICIQUISF و براي بررسي كيفيت زندگي از پرسشنامه SF-36 و براي بررسي تأثير بي اختياري ادرار روي انجام فعاليتهاي روزمره(ADL ) بيماران از پرسشنامه P.I.I.Q استفاده شد.

جهت تجزيه و تحليل آماري نتايج به دست آمده از آزمون هاي موجود در نرم افزار13 SPSS استفاده شد.

 نتايج:  پس از بررسي هاي آماري مشخص گرديد كه بين ميزان بي اختياري ادرار بيماران قبل از درمان و بعد از درمان هم در گروه سوييس‌بال و هم در گروه بيوفيدبك اختلاف معني داري وجود داشت (05/0< P). همچنين بين كيفيت زندگي بيماران هم از نظر فيزيكي و هم از نظر روحي ـ رواني، قبل از درمان و بعد از درمان، در هر دو گروه سوييس بال و بيوفيدبك، اختلاف معني داري وجود داشت (05/0< P).

بحث: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه هم تمرينات سوييس بال و هم بيوفيدبك باعث كاهش ميزان بي اختياري بيماران، بهبود كيفيت زندگي و انجام فعاليتهاي روزمره بيماران مي شود، ولي تمرينات سوييس بال در تداوم تأثير خود در كاهش ميزان بي اختياري ادرار و بهبود كيفيت زندگي بيماران از نظر فيزيكي نتايج بهتري را نسبت به بيوفيدبك از خود نشان داد. همچنين بيوفيدبك در زمينه انجام فعاليتهاي روزمره نتايج بهتري را نسبت به تمرين درماني از خود بر جا گذاشت.

كلمات كليدي: مولتيپل اسكلروزيس، بي اختياري ادرار،تمرينات سوييس بال، بيوفيدبك.


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.