ویژه نامه توانبخشی :1392:1281-90

تاثیر برنامه درمان نوای گفتار بر وضوح گفتار بیماران مبتلا به پارکینسون

سکينه چراغي, اکبر دارويي, فرهاد ترابي نژاد, بهروز دولتشاهي, غلامعلي شهيدي

DOI: 10.22122/jrrs.v9i7.1336

چکیده


مقدمه: پارکینسون یک بیماری نرولوژیک پیشرونده است، که برروی حرکات غیر گفتاری و جنبه های مختلفی از تولید گفتار اثر گذاشته و باعث بروز نقص در تنفس، آوا سازی، تولید و نوای گفتار شده و  در مجموع منجر به کاهش وضوح گفتار و در نتیجه مختل شدن ارتباط می گردد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر برنامه درمان نوای گفتار بر وضوح گفتار سه بیمار مبتلا به پارکینسون است.

مواد و روش ها: در مرحله اول تکالیف برنامه درمانی متناسب با زبان فارسی و با حفظ اولویت درمانی برای بیماران مبتلا به پارکینسون طراحی و در اختیار ده آسیب شناس گفتار و زبان خبره جهت تعیین روایی محتوایی  قرار داده شد. پس  از تدوین نهایی برنامه اثر آن بر وضوح گفتار سه بیمار مبتلا به پارکینسون مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: برنامه درمانی طراحی شده  با CVR ≥0/62   و CVI =0/94  مورد تایید آسیب شناسان گفتار و زبان قرار گرفت. سپس نتایج حاصل از اجرای آن با استفاده از ترسیم نمودار، تحلیل چشمی ، محاسبه اندازه اثر دی کوهن و درصد بهبودی مورد بررسی قرار گرفت. اندازه اثر در هر سه بیمار بیشتر از 8/0 بود و همه بیماران درصدی بهبودی بالینی به دنبال دریافت برنامه درمان  نیز نشان دادند.

نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده، برنامه درمانی طراحی شده منجر به افزایش وضوح گفتار هر سه بیمار شده و نتایج درمانی آن به مدت سه  الی چهار هفته نسبتا پایدار بوده است.

کلمات کلیدی: پارکینسون، نوای گفتار، گفتار درمانی، وضوح گفتار


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.