ویژه نامه توانبخشی :1392:1333-43

دستگاه وابران شنوایی و مهار دگرسوی گسیل‌های صوتی گوش

فرزانه ضميري, مريم دلفي, يونس لطفي, احمدرضا ناظري

DOI: 10.22122/jrrs.v9i7.1329

چکیده


مقدمه: از زمان کشف گسیل‌های صوتی گوش یا OAEs (otoacoustic emissions)، پیشرفت‌های شگرفی در زمینه‌ ثبت این پاسخ در گروه‌های بالینی مختلف و در بررسی فیزیولوژی حلزون صورت گرفته است. یکی از مهمترین کاربردهای OAEs، بررسی عملکرد دستگاه وابران شنوایی است. این مقاله به فیزیولوژی دستگاه وابران شنوایی و پیامدهای درگیری این دستگاه در جمعیت‌های مختلف بالینی می‌پردازد. بر خلاف دستگاه آوران شنوایی که اطلاعات فراوانی از آن در دسترس است، در رابطه با دستگاه وابران شنوایی، اطلاعات اندکی در دسترس است و همین مسئله کاربرد بالینی این آزمون شگرف را کاهش داده است.

مواد و روش‌ها: این مقاله با مرور بر روی 40 مقاله‌ی جامع در خصوص آزمون OAEs و مهار وابران شنوایی تهیه شده است. جستجوی مقالات در pubmed، sciencedirect ، google scholar و proquest صورت گرفت و مقالات جامع با روش بررسی مناسب، که شامل نتایج بررسی دستگاه وابران در جمعیت‌های بالینی بود، برای این مقاله‌ی مروری انتخاب شدند.

یافته‌ها: در مورد عملکرد و ویژگی‌های LOCB(Lateral Olivocochlear Bundle) اطلاعات اندکی در دسترس است. اخیرا پیشنهاد شده است که رشته‌های LOCB در ایجاد و حفظ عملکرد هنجار حلزون نقش مهمی ایفا می‌کند. دستگاه وابران به عنوان یک دستگاه تنظیم‌کننده، امکان کنترل مراکز بالاتر مغزی را روی فرآیندهای فعال حلزونی (همانند الکتروموتیلیتی OHCs) فراهم می کند. همچنین فعال شدن COCB اثر ضد پوشش دارد و نسبت سیگنال به نویز را در دستگاه شنوایی افزایش می‌دهد.بنابراین باعث بهبود شنوایی در حضور نویز زمینه می‌شود.

نتیجه‌گیری: OAE شاخص غیرتهاجمی، ساده و کارای بررسی تمامیت عملکرد حلزون است و آزمون مهار دگرسویی OAE ابزار بالینی غیرتهاجمی و عینی را جهت ارزیابی دستگاه وابران شنوایی در انسان‌ها فراهم می‌کند . کاربرد این آزمون در بیماران دچار اختلالات شنوایی رو به افزایش است. متخصصان با کسب اطلاع از نتیجه‌ی این آزمون در اختلالات شنوایی می‌توانند به تشخیص به موقع و توانبخشی بیماران کمک کنند.

کلید واژه‌ها: گسیل‌های صوتی گوش، حلزون، مسیرهای وابران، اختلالات شنوایی


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.