دوره 10، شماره 1: 1393:1-11

مقایسه اثر درمانی تکنیک فشار ایسکمیک بر روی نقاط ماشه ای عضله تراپزیوس فوقانی در وضعیت طبیعی و وضعیت کشش پسیو عضله در کاربران کامپیوتر

فهيمه كمالي سروستاني, سارا ابولاحراري شيرازي, مريم بشارتي, سميه شمس صالحي

DOI: 10.22122/jrrs.v10i1.1322

چکیده


چکیده

مقدمه: به عقيده ي تعدادي از صاحبنظران سندرم درد مايوفاسيا علت اصلي درد گردن و شانه مي باشد كه با نقاط ماشه اي همراه مشخص مي شود. هدف از اين مطالعه، بررسی اثر درمانی فشار ایسکمیک بر روی نقاط ماشه ای عضله ی تراپز فوقانی در وضعیت طبیعی و وضعیت کشش عضله بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه 60 نفر از کاربران کامپیوتر که دارای نقاط ماشه ای در عضله ی تراپز فوقانی بودند به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند :  گروه اول تکنیک فشار ایسکمیک را در وضعیت کشش عضله و گروه دیگراین تکنیک را در وضعیت طبیعی عضله دریافت کردند. شدت درد ، میزان دامنه حرکتی فعال فلکسیون جانبی گردن و آستانه فشار درد قبل از مداخله اندازه گیری شد . 5 دقیقه پس از درمان و 3 روز پس از درمان نیز اندازه گیری های فوق تکرار شد . روش های آماری مورد استفاده آزمون کولموگروف - اسمیرنوف ، آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری ،آزمون تی مستقل و آزمون مجذور کای بود.

یافته ها: نتایج، بهبودی معنیداری را از نظر  متغیرهای شدت درد ، دامنه حرکتی فعال فلکسیون جانبی گردن و آستانه فشار درد بعد از مداخله در هر دو گروه نشان داد(05/0 P< ).از نظر متغیرهای مورد مطالعه بین دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

نتیجه گیری : تکنیک فشار ایسکمیک در وضعیت کشش عضله و وضعیت طبیعی عضله در کاهش شدت درد ، افزیش دامنه حرکتی فعال فلکسیون جانبی گردن و آستانه فشار درد موثر بود . بطورکلی  گروهی که تکنیک فشار ایسکمیک را در وضعیت کشش عضله دریافت کرده بودند بهبود بیشتری را از نظر هرسه متغیر نشان دادند ،هرچند تفاوت میان دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود.

 کلید واژه ها : فشار ایسکمیک ، کشش ، نقطه ی ماشه ای ، عضله ی تراپز فوقانی


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.