دوره 10، شماره 2: 1393:306-314

بررسي همبستگي بين آزمون هاي کفایت حرکتی بروینینکز ازرتسکی و مقیاس رشدی - حرکتی پی بادی درارزيابي مهارتهاي حركتي كودكان آموزش پذير مبتلا به ناتواني هوشي

کبري سلطاني خديو, محمد کمالي, شهلا رفيعي, قربان تقي زاده

DOI: 10.22122/jrrs.v10i2.1307

چکیدهچکیده :

مقدمه:کودکان با ناتوانی هوشی و رشدی در عملکردهای حرکتی محدودیت ها و نقص هایی دارند . بنابراین شناخت و ارزیابی مشکلات حرکتی این کودکان در سنین پیش از دبستان جهت ارائه خدمات درمانی مناسب ضروری می باشد. هدف این پژوهش، تعیین همبستگی بین آزمونهایمهارت حرکتی بروینینکز ازرتسکی و مقیاس رشد حرکتی پی بادی -2 درکودکان با ناتوانی هوشی و رشدی آموزش پذیر بود .

مواد و روش ها:در این مطالعه مهارتهای حرکتی (درشت ، ظریف)  60 کودک باناتوانی هوشی و رشدی 83-54 ماهه به وسیله تست های  BOTMP وPDMS2مورد ارزیابی قرار گرفت .

یافته ها :نتایج نشان داد که بیندو تست حرکتی در نمرات کل (91/0 – 65/0 =r )، نمرات حرکات درشت              (88/0-58/0 r=) و نمرات حرکات ظریف (88/0-60/0 r=) همبستگی متوسط تا بالایی وجود داشته است .

نتیجه گیری: با توجه به همبستگی متوسط تا بالای بین دو تست   BOTMP و PDMS2 درمانگر می تواند جهت ارزیابی مهارتهای حرکتی کودکان با ناتوانی هوشی و رشدی از یکی از اینآزمون ها استفاده کند و با توجه به آیتم های مورد ارزیابی و زمان آزمون ها به نظر می رسد در این گروه از کودکان آزمونPDMS2  بهتر از آزمونBOTMP بوده  است .   

کلید واژه ها :PDMS2 ، BOTMP ، ناتوانی هوشی ، مهارتهای حرکتی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.