دوره 10، شماره 4: 1393:492-501

بررسی روایی و اعتبار نسخه ی فارسی آزمون واژه یابی- ویرایش دوم، در دانش آموزان 8-11 ساله ي طبيعي مدارس شهر اصفهان : فرم متوسط

عليرضا طاهري, منصوره پيرمراديان, ناهيد بهارلوئي

DOI: 10.22122/jrrs.v10i4.1285

چکیده


مقدمه: مشکلات واژه یابی در میان دانش آموزان دارای اختلالات زبانی و یادگیری وجود دارد. از رایج ترین راه های ارزیابی واژه یابی،ارزیابی رسمی است که آزمون واژه یابی ویرایش دوم یکی از آنها می باشد. در این مطالعه، به بررسی روایی و اعتبار نسخه ی  فارسی آزمون واژه یابی ویرایش دوم در دانش آموزان 8-11ساله دبستان های شهر اصفهان پرداخته شده است.

مواد و روشها: این مطالعه توصیفی- مقطعی بود.  سؤالات آزمون پس از ترجمه و انجام تغییرات لازم بر روی 210دانش آموز 8-11 ساله به صورت تصادفی و با کسب اجازه از والدین ایشان اجرا شد. تحلیل سؤالات با استفاده از نظریه ی سؤال-پاسخ و با وارد نمودن الگوی پاسخ ها به صورت صفر و یک در  نرم افزار BILOG-MG(6) انجام شد. اعتبار آزمون  با استفاده از روش آلفای کرونباخ  بدست آمد و همچنین شاخص های آماری فرم متوسط با استفاده از نرم افزارSPSS(13) محاسبه شد.

نتایج : :  میانگین نمرات واژه یابی در سنین 8، 9، 10 و 11ساله به ترتیب برابر با 30/40 ، 51/45 ، 05/48 و 11/54 بدست آمد که نشان دهنده ی افزایش تدریجی میانگین با افزایش سن می باشد(05/0:α و00/0 Pvalue:) . و نیز اعتبار آزمون برابر با 84/. بود .

 بحث:قدرت تمييز سوالات آزمون براي دانش آموزان فارسي زبان با قدرت تمييز سوالات آزمون جرمن برابر است . پس آزمون حاضر قابليت خوبي در تمييز بين توانائي هاي واژه یابی مختلف دانش آموزان دارد. همچنين آزمون از لحاظ روانسنجی از اعتبار خوبی برخوردار بود. بدين ترتيب يك آزمون روا و معتبر جهت ارزيابي واژه يابي دانش آموزان فارسي زبان بدست آمد.

کليد واژه ها: واژه يابي، آزمون واژه يابي ويرايش دوم، اعتبار،روایی


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.